Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності Оглавление документа Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності 1 Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3 Стаття 1. Визначення термінів 3 Стаття 2. Професійні спілки 3 Стаття 3. Сфера дії Закону 3 Стаття 4. Законодавство про профспілки 4 Стаття 5. Заборона дискримінації за ознаками належності до профспілок 4 Стаття 6. Право на об’єднання у профспілки 4 Стаття 7. Членство у профспілках 4 Стаття 8. Право профспілок, їх організацій на створення об’єднань 5 Стаття 9. Міжнародні зв’язки профспілок 5 Стаття 10. Рівність профспілок 5 Стаття 11. Статус професійних спілок 5 Стаття 12. Незалежність профспілок 6 Стаття 13. Професійні спілки та держава 6 Стаття 14. Статути профспілок 6 Стаття 15. Статут (положення) об’єднань профспілок 7 Стаття 16. Легалізація профспілок, їх об’єднань 8 Стаття 17. Символіка профспілок, їх об’єднань 9 Стаття 18. Припинення діяльності профспілок, їх об’єднань 9 Розділ II ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОФСПІЛОК, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ 9 Стаття 19. Право профспілок, їх об’єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок 9 Стаття 20. Право профспілок, їх об’єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод 10 Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об’єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю 10 Стаття 22. Права профспілок, їх об’єднань у забезпеченні зайнятості населення 11 Стаття 23. Права профспілок, їх об’єднань щодо соціального захисту та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян 12 Стаття 24. Права профспілок, їх об’єднань у галузі соціального страхування 12 Стаття 25. Права профспілок в управлінні підприємствами та при зміні форм власності 12 Стаття 26. Права профспілок, їх об’єднань у вирішенні трудових спорів 12 Стаття 27. Право профспілок, їх об’єднань на організацію страйків та проведення інших масових заходів 12 Стаття 28. Право профспілок, їх об’єднань на інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку 12 Стаття 29. Право профспілок, їх об’єднань на створення навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних та інших організацій 13 Стаття 30. Повноваження профспілок, їх об’єднань щодо питань охорони здоров’я громадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля 13 Стаття 31. Права профспілок, їх об’єднань у сфері захисту духовних інтересів трудящих 13 Стаття 32. Права профспілок, їх об’єднань у захисті житлових прав громадян 13 Стаття 33. Право профспілок, їх об’єднань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб 14 Стаття 34. Власність профспілок, їх об’єднань 14 Стаття 35. Право на господарську та фінансову діяльність профспілок, їх об’єднань 14 Стаття 36. Обов’язки профспілок, їх об’єднань щодо захисту прав та інтересів своїх членів 15 Розділ III ПЕРВИННІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ 15 Стаття 37. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях 15 Стаття 38. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації 15 Стаття 39. Порядок надання згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 17 Розділ IV ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРОФСПІЛОК 17 Стаття 40. Гарантії діяльності профспілок 17 Стаття 41. Гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів 18 Стаття 42. Обов’язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок 19 Стаття 43. Надання профспілковим організаціям підприємств, установ або організацій будинків, приміщень, споруд для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи 19 Стаття 44.(Дію статті 44 зупинено на 2004 рік в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003) 19 Стаття 45. Обов’язок роботодавця надавати інформацію на запити профспілок, їх об’єднань 20 Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРОФСПІЛКИ 20 Стаття 46. Відповідальність посадових осіб 20 Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 20 ЗАКОН УКРАЇНИ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 45, ст.397 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121 Рішенням Конституційного суду N 11-рп/2000 ( v011p710-00 ) від 18.10.2000 Законами N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст.79 N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 905-IV ( 905-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.318 N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259 N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 ) Цей Закон визначає особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі застосовуються такі терміни: професійна спілка (профспілка) — добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання); первинна організація профспілки — добровільне об’єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі; організації профспілки — організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень, наданих статутом та цим Законом; член профспілки — особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески; профспілковий орган — орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об’єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження; профспілковий представник — керівник профспілки, її організації, об’єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу; роботодавець — власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю; працівник — фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю. (Стаття 1 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001) Стаття 2. Професійні спілки Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. (Частина перша статті 2 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001) Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності. Інформація щодо їх статутних і програмних документів є загальнодоступною. Стаття 3. Сфера дії Закону Дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх організацій, об’єднань профспілок, профспілкових органів і на профспілкових представників у межах їх повноважень, на роботодавців, їх об’єднання, а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування. (Частина перша статті 3 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001) Особливості застосування цього Закону у Збройних Силах України (для військовослужбовців), органах внутрішніх справ, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України встановлюються відповідними законами. (Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3200-IV від 15.12.2005) Дія цього Закону не поширюється на діяльність об’єднань громадян, створених відповідно до інших законів України. Визначення “профспілка” або похідні від нього можуть використовувати у своєму найменуванні лише ті організації, які діють на підставі цього Закону. Стаття 4. Законодавство про профспілки Законодавство про профспілки складається з Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян”, цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, передбачених Конституцією України, цим Законом, крім випадків, передбачених частиною другою статті 3 цього Закону. Закон України “Про об’єднання громадян” застосовується до профспілок, якщо інше не передбачено цим Законом. Якщо міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено більш високий рівень гарантій щодо забезпечення діяльності профспілок, то застосовуються норми міжнародного договору або угоди. Стаття 5. Заборона дискримінації за ознаками належності до профспілок Належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими законами України. Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв’язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї. Стаття 6. Право на об’єднання у профспілки Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок. Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами. Стаття 7. Членство у профспілках Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі. Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами. (Частина друга статті 7 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001) Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки. Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів фермерських господарств, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють. (Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV від 03.03.2005) Статутами (положеннями) може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства у профспілках. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня. (Частина шоста статті 7 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001) Стаття 8. Право профспілок, їх організацій на створення об’єднань З метою виконання своїх статутних завдань профспілки, їх організації (якщо це передбачено статутом) мають право на добровільних засадах створювати об’єднання (ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевою, територіальною або іншою ознакою, а також входити до складу об’єднань та вільно виходити з них. (Частина перша статті 8 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001) Профспілки, які бажають створити об’єднання профспілок, укладають відповідну угоду та затверджують статут (положення) об’єднання. Права об’єднань профспілок визначаються профспілками, які їх створили, відповідно до цього Закону, а також статутами (положеннями) цих об’єднань. Статус об’єднань профспілок визначається за статусом членів, яких вони об’єднують. (Частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III від 13.12.2001) Стаття 9. Міжнародні зв’язки профспілок Профспілки та їх об’єднання відповідно до своїх статутних цілей і завдань мають право вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників, і брати участь в їх діяльності, співробітничати з профспілками інших країн, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України. Стаття 10. Рівність профспілок Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо здійснення представництва та захисту прав і інтересів членів профспілки. (Стаття 10 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001) Стаття 11. Статус професійних спілок Для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин профспілки, організації профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських. Статус первинних мають профспілки чи організації профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі або об’єднують членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб. Статус місцевих мають профспілки, які об’єднують не менш як дві первинні профспілкові організації, що діють на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища). Статус обласних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі. Статус регіональних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей. Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак: 1) наявність організацій профспілки в більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України ; 2) наявність організацій профспілки в більшості з тих адміністративно-територіальних одиниць України, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі. Статус республіканських профспілок Автономної Республіки Крим визначається за ознаками всеукраїнських профспілок стосовно території Автономної Республіки Крим. Всеукраїн

Сайт управляется системой uCoz