ѕро скасуванн¤ окремих наказ≥в ћ¬— ”крањни з питань грошового забезпеченн¤ та зароб≥тноњ платиѕро
скасуванн¤ окремих наказ≥в ћ¬— ”крањни з питань грошового забезпеченн¤ та
зароб≥тноњ плати


« метою визначенн¤ Їдиного пор¤дку застосуванн¤ нормативно-правових акт≥в, що
регламентують умови грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу
та зароб≥тноњ плати прац≥вник≥в, ¤к≥ не мають спец≥альних звань р¤дового ≥
начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни,
Ќј ј«”ё:
1. —касувати накази ћ¬— ”крањни в≥д "01.11.2003 є 1236 "ѕро затвердженн¤
≤нструкц≥њ про пор¤док застосуванн¤ нормативно-правових акт≥в з питань грошового
забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та
умов оплати прац≥ прац≥вник≥в, ¤к≥ не мають спец≥альних звань р¤дового ≥
начальницького складу", в≥д 25.11.2004 є 1472 "ѕро внесенн¤ зм≥н до наказу ћ¬—
”крањни в≥д 01.1 ≥.2003 є 1236", в≥д 04.04.2005 є 217 "ѕро внесенн¤ зм≥н до
наказу ћ¬— ”крањни в≥д 01.11.2003 є 1236" та в≥д 22.01.2004 є 54 "ѕро виконанн¤
постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.12.2003 є 2021".
2. ƒ‘–≈ (Ѕабенко ј.ј.) ћ¬— ”крањни розробити та подати на затвердженн¤ ћетодичн≥
рекомендац≥њ про пор¤док застосуванн¤ нормативно-правових акт≥в з питань
грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ та умов оплати прац≥ прац≥вник≥в, ¤к≥ не мають спец≥альних звань р¤дового
≥ начальницького складу.
3.  онтроль за виконанн¤м наказу покласти на заступника ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х
справ ‘ок≥на ќ.ќ.
4. Ќаказ над≥слати за належн≥стю.


ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

про пор¤док застосуванн¤ нормативно-правових акт≥в з питань грошового
забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та
умов оплати прац≥ прац≥вник≥в, ¤к≥ не мають спец≥альних звань р¤дового ≥
начальницького складу

≤. «агальн≥ положенн¤

1. ÷≥ методичн≥ рекомендац≥њ роз''¤снюють пор¤док виплати грошового забезпеченн¤
особам р¤дового ≥ начальницького складу та виплати зароб≥тноњ плати прац≥вникам
орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни, ¤к≥ не мають спец≥альних звань.
” терм≥нолог≥њ оплати прац≥ застосовуютьс¤ пон¤тт¤:
оклади грошового утриманн¤ (посадовий оклад ≥ оклад за в≥йськовим (спец≥альним)
званн¤м;
грошове забезпеченн¤ - посадовий оклад, оклад за в≥йськовим (спец≥альним)
званн¤м, надбавка за вислугу рок≥в, 100-в≥дсоткова надбавка (виплата цих вид≥в
проводитьс¤ незалежно в≥д можливостей бюджетного ф≥нансуванн¤), ≥нш≥ додатков≥
види грошового забезпеченн¤: надбавки, п≥двищенн¤, доплати, прем≥юванн¤ тощо
(¤к≥ мають право установлювати кер≥вники орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в внутр≥шн≥х справ
у межах фонду оплати прац≥).
2. √рошове забезпеченн¤ виплачуЇтьс¤ особам р¤дового ≥ начальницького складу,
¤к≥:
а) об≥ймають штатн≥ посади р¤дового ≥ начальницького складу в ћ≥н≥стерств≥
внутр≥шн≥х справ ”крањни, головних управл≥нн¤х ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й
–еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, управл≥нн¤х ћ¬— ”крањни в
област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та на транспорт≥, њх м≥ських, районних, л≥н≥йних
в≥дд≥лах (управл≥нн¤х), у п≥дрозд≥лах м≥л≥ц≥њ, сл≥дчих ≥зол¤торах, ƒержавн≥й
служб≥ охорони при ћ¬— ”крањни, вищих навчальних закладах, закладах осв≥ти,
науково-досл≥дних установах, на ≥нших п≥дприЇмствах, в установах, орган≥зац≥¤х ≥
п≥дрозд≥лах системи ћ¬— ”крањни;
б) перебувають у розпор¤дженн≥ в≥дпов≥дних орган≥в внутр≥шн≥х справ;
в) навчаютьс¤ у вищих навчальних закладах ћ¬— ”крањни.
3. ѕ≥дставою дл¤ виплати грошового забезпеченн¤ Ї наказ начальника органу
внутр≥шн≥х справ про призначенн¤ на штатну посаду, ¤ка входить в його
номенклатуру, наказ ректора вищого навчального закладу про зарахуванн¤ на
навчанн¤, наказ про зарахуванн¤ в розпор¤дженн¤ органу внутр≥шн≥х справ та
встановленн¤ в≥дпов≥дних оклад≥в, надбавок, доплат тощо.
4. ¬иплата особам р¤дового ≥ начальницького складу грошового забезпеченн¤
зд≥йснюЇтьс¤ один раз у поточному м≥с¤ц≥ за повний м≥с¤ць.
¬иплата грошового забезпеченн¤ достроково допускаЇтьс¤ у випадках:
- особам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ вибувають у в≥дпустки, та у
зв''¤зку з перем≥щенн¤м по служб≥ - за поточний ≥ наступний м≥с¤ц≥, але не ран≥ше
н≥ж за три дн≥ до вибутт¤ у в≥дпустку або до нового м≥сц¤ служби, не рахуючи
вих≥дних ≥ св¤ткових дн≥в;
- особам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ вибувають у службов≥ в≥др¤дженн¤,
- за поточний м≥с¤ць, ¤кщо вони на день виплати грошового забезпеченн¤ за
поточний м≥с¤ць не можуть прибути до м≥сц¤ служби, але не ран≥ше н≥ж за день до
вибутт¤ у в≥др¤дженн¤, не рахуючи вих≥дних ≥ св¤ткових дн≥в.
ѕри переведенн¤х по служб≥, пов''¤заних з перењздом до ≥ншого населеного пункту,
у тому числ≥ при вибутт≥ до вищих навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни з ув≥льненн¤м
в≥д посади, грошове забезпеченн¤ за попередн≥м м≥сцем служби виплачуЇтьс¤ по
день прибутт¤ до нового м≥сц¤ служби (навчанн¤), зазначений у припис≥ кадровоњ
служби.
¬идача аванс≥в у рахунок грошового забезпеченн¤ не допускаЇтьс¤.
5. ѕри виплат≥ грошового забезпеченн¤ за неповний м≥с¤ць розм≥р виплати за
кожний календарний день визначаЇтьс¤ шл¤хом д≥ленн¤ суми грошового забезпеченн¤,
належного за повний м≥с¤ць, на к≥льк≥сть календарних дн≥в даного м≥с¤ц¤.
якщо в пер≥од, за ¤кий виплачуЇтьс¤ грошове забезпеченн¤ за правилами,
викладеними у цьому пункт≥, в особи р¤дового чи начальницького складу виникаЇ
право на отриманн¤ первинноњ або черговоњ надбавки за вислугу рок≥в, а також
≥нших додаткових вид≥в грошового забезпеченн¤, то за час з дн¤ виникненн¤ цього
права грошове забезпеченн¤ виплачуЇтьс¤ з урахуванн¤м згаданих зм≥н.
6. ќсобам начальницького складу, прикомандированим до ≥нших м≥н≥стерств ≥
в≥домств чи п≥дв≥домчих њм установ, орган≥зац≥й ≥ п≥дприЇмств ≥з залишенн¤м у
кадрах ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, грошове забезпеченн¤ виплачуЇтьс¤
органами внутр≥шн≥х справ по день в≥дкомандируванн¤ ≥ за час дороги до м≥сц¤
новоњ роботи. ” подальшому зазначеним особам виплачуЇтьс¤ грошове забезпеченн¤
за рахунок м≥н≥стерств, ≥нших центральних орган≥в виконавчоњ влади, у ¤ких вони
працюють, у пор¤дку, установленому законодавством ”крањни.
7. √рошове забезпеченн¤, виплачене в установлений ц≥Їю ≤нструкц≥Їю строк на
п≥дстав≥ правил ≥ норм, що д≥¤ли на момент виплати, поверненню, ¤к правило, не
п≥дл¤гаЇ, ¤кщо право на нього втрачено п≥сл¤ виплати.
¬иплачене грошове забезпеченн¤ може бути ст¤гнуто за розпор¤дженн¤м начальника
органу внутр≥шн≥х справ з особи, ¤ка його отримала, лише в таких випадках:
а) при одержанн≥ грошового забезпеченн¤ у зв''¤зку з переведенн¤м по служб≥
(пункт 4 ц≥Їњ ≤нструкц≥њ), ¤кщо переведенн¤ не в≥дбулос¤;
б) за час в≥дсутност≥ на служб≥ без поважних причин (пункт 11 ц≥Їњ ≤нструкц≥њ);
в) нев≥дпов≥дност≥ даних рапорту та дубл≥ката грошового атестата (пункт 117 ц≥Їњ
≤нструкц≥њ).
8. «аборонено призначенн¤ на посади, ¤к≥ зам≥щуютьс¤ особами р¤дового ≥
начальницького складу, у пор¤дку службового сум≥сництва, кр≥м посад, пов''¤заних
з науково-педагог≥чною та науковою д≥¤льн≥стю.
9. ќсобам начальницького складу, працюючим за сум≥сництвом на медичних посадах у
л≥кувальних установах ћ¬—, оплата за посадою, що сум≥щуЇтьс¤, проводитьс¤ за
фактично в≥дпрацьований час, але не може перевищувати половини окладу за ц≥Їю
посадою.
ќсобам начальницького складу, ¤к≥ ведуть у дозволених випадках педагог≥чну
роботу на умовах погодинноњ оплати, оплата провадитьс¤ в пор¤дку, установленому
чинним законодавством, у межах визначених обс¤г≥в педагог≥чноњ роботи.
10. ¬иплата грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥
залучаютьс¤ до несенн¤ служби понад установлений законодавством робочий час, а
також у дн≥ щотижневого в≥дпочинку та св¤тков≥ дн≥, провадитьс¤ в пор¤дку ≥
розм≥рах, передбачених чинним законодавством.
11. «а час в≥дсутност≥ на служб≥ без поважних причин (прогул) особам р¤дового ≥
начальницького складу грошове забезпеченн¤ не виплачуЇтьс¤.
12. ¬аг≥тн≥ ж≥нки й матер≥ з числа ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу
користуютьс¤ вс≥ма правами й п≥льгами, установленими чинним законодавством.
13. √рошове забезпеченн¤, належне особам р¤дового ≥ начальницького складу, але
своЇчасно не виплачене њм або виплачене не повн≥стю, виплачуЇтьс¤ за весь
пер≥од, прот¤гом ¤кого особи р¤дового ≥ начальницького складу мали на нього
право, але не б≥льш н≥ж за три роки, передуючих дню встановленн¤ недоплати або
пред''¤вленн¤ претенз≥њ.
14. ” випадках, коли будуть п≥дтверджен≥ ран≥ше нев≥дом≥ та не врахован≥ в
особових справах пер≥оди служби, грошове забезпеченн¤ в ново встановлених
п≥дтверджують не враховану ран≥ше вислугу, без перерахунку за минулий час.
15. ” раз≥ переплати чи незаконноњ виплати грошового забезпеченн¤ внасл≥док
неправильного застосуванн¤ норм ≥ пор¤дку виплати ст¤гненн¤ провадитьс¤ з
посадових ос≥б, винних у переплат≥ (незаконн≥й виплат≥), в≥дпов≥дно до чинних
положень про матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть за запод≥¤ний держав≥ збиток.
ƒл¤ поверненн¤ надм≥ру виплачених сум грошового забезпеченн¤ внасл≥док л≥чильних
помилок ст¤гненн¤ провадитьс¤ безпосередньо з ос≥б, ¤к≥ отримали ц≥ суми.
”повноважений орган внутр≥шн≥х справ видаЇ наказ (розпор¤дженн¤) про
в≥драхуванн¤ не п≥зн≥ше м≥с¤чного терм≥ну, обчисленого з дн¤ виплати неправильно
нарахованоњ суми.
16. «ароб≥тна плата виплачуЇтьс¤ прац≥вникам орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤к≥
об≥ймають штатн≥ посади державних службовц≥в, кер≥вник≥в, спец≥ал≥ст≥в,
службовц≥в та роб≥тник≥в апарату ћ¬— ”крањни, головних управл≥нь ћ¬— ”крањни в
јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, управл≥нь ћ¬—
”крањни в област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та на транспорт≥, њх м≥ських, районних,
л≥н≥йних в≥дд≥л≥в (управл≥нь), у п≥дрозд≥лах м≥л≥ц≥њ, ƒержавн≥й служб≥ охорони
при ћ¬— ”крањни, закладах осв≥ти, культури, л≥кувальних, науково-досл≥дних
установах та в ≥нших установах, орган≥зац≥¤х ≥ п≥дрозд≥лах системи ћ¬— ”крањни.
17. «ароб≥тна плата прац≥вник≥в, ¤к≥ об≥ймають посади державних службовц≥в,
спец≥ал≥ст≥в та службовц≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, складаЇтьс¤ з: посадових
оклад≥в, надбавки за ранг, надбавки за вислугу рок≥в, 100-в≥дсотковоњ надбавки,
надбавки за знанн¤ та використанн¤ в робот≥ ≥ноземноњ мови, доплати за науковий
ступ≥нь кандидата або доктора наук, надбавки за почесне званн¤, надбавки за
висок≥ дос¤гненн¤ у прац≥ або за виконанн¤ особливо важливоњ роботи, доплати за
виконанн¤ обов''¤зк≥в тимчасово в≥дсутн≥х прац≥вник≥в цих же категор≥й, доплати
за виконанн¤ обов''¤зк≥в тимчасово в≥дсутн≥х прац≥вник≥в-ж≥нок, ¤к≥ перебувають у
в≥дпустц≥ у зв''¤зку з ваг≥тн≥стю ≥ пологами, а також ос≥б, ¤к≥ перебувають у
частково оплачуван≥й в≥дпустц≥ по догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею
трир≥чного в≥ку чи у в≥дпустц≥ без збереженн¤ зароб≥тноњ плати тривал≥стю,
визначеною в медичному висновку, але не б≥льш н≥ж до дос¤гненн¤ дитиною
шестир≥чного в≥ку, прем≥њ, матер≥альноњ допомоги.
18. ѕ≥дставою дл¤ виплати зароб≥тноњ плати Ї наказ начальника органу внутр≥шн≥х
справ про призначенн¤ на штатну посаду, ¤ка входить в його номенклатуру, та
встановленн¤ в≥дпов≥дних оклад≥в, надбавок доплат тощо.
II. ”мови грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу
1. ѕосадов≥ оклади р¤дового ≥ начальницького складу *(1)
19. ѕосадов≥ оклади особам р¤дового ≥ начальницького складу виплачуютьс¤ в
розм≥рах, зазначених у штатах орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ затверджен≥
в≥дпов≥дними наказами ћ¬— ”крањни.
20. ѕосадов≥ оклади особам р¤дового ≥ начальницького складу виплачуютьс¤ з дн¤
њх вступу у виконанн¤ обов''¤зк≥в за посадою, але не ран≥ше дн¤, зазначеного в
наказ≥, або дн¤ п≥дписанн¤ наказу про призначенн¤, ¤кщо дата призначенн¤ на
посаду не вказана.
21. якщо за посадою передбачен≥ м≥н≥мальний ≥ максимальний оклади, оклад
конкретн≥й особ≥ начальницького складу, призначен≥й на цю посаду, встановлюЇтьс¤
начальником органу внутр≥шн≥х справ залежно в≥д д≥лових ¤костей особи, досв≥ду
роботи за спец≥альн≥стю, складност≥ й обс¤гу виконуваних обов''¤зк≥в за посадою,
¤ку вона об≥ймаЇ, у межах зазначених м≥н≥мального й максимального розм≥р≥в ≥
фонду оплати прац≥. –озм≥ри оклад≥в оголошуютьс¤ наказом по органу внутр≥шн≥х
справ.
22. ѕосадов≥ оклади ос≥б р¤дового та начальницького складу подано в додатку 1 до
наказу ћ¬— ”крањни в≥д___.06.2005 є______.
2. ќклади за спец≥альними званн¤ми р¤дового ≥ начальницького складу *(2)
23. ќсобам р¤дового, молодшого, середнього, старшого й вищого начальницького
складу, ¤к≥ об≥ймають штатн≥ посади в органах внутр≥шн≥х справ, виплачуютьс¤
оклади за персонально присвоЇними њм спец≥альними званн¤ми р¤дового ≥
начальницького складу.
¬иплата оклад≥в за спец≥альними званн¤ми р¤дового ≥ начальницького складу
провадитьс¤ з дн¤ п≥дписанн¤ наказу про присвоЇнн¤ спец≥ального званн¤ у
розм≥рах:
√енерал арм≥њ ”крањни, генерал внутр≥шньоњ служби ”крањни 160
√енерал-полковник, адм≥рал, генерал-полковник м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби) 150
√енерал-лейтенант, в≥це-адм≥рал, генерал-лейтенант м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби)
145
√енерал-майор, контр-адм≥рал, генерал майор м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби) 140
ѕолковник, кап≥тан ≤ рангу, полковник м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби) 135
ѕ≥дполковник, кап≥тан II рангу, п≥дполковник м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби) 130
ћайор, кап≥тан III рангу, майор м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби) 125
 ап≥тан, кап≥тан-лейтенант, кап≥тан м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби) 120
—тарший лейтенант, старший лейтенант м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби) 115
Ћейтенант, лейтенант м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби) 110
ћолодший лейтенант, молодший лейтенант м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби) 105
—тарш≥: прапорщик, м≥чман, старший прапорщик м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби) 65
ѕрапорщик, м≥чман, прапорщик м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби) 60
—таршина, головний корабельний старшина, старшина м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби)
55
—тарший сержант, головний старшина, старший сержант м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби)
50
—ержант., старшина ≤ статт≥, сержант м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби) 45
ћолодший сержант, старшина II статт≥, молодший сержант м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ
служби) 40
—тарш≥: солдат, матрос 35
–¤довий,, матрос, р¤довий м≥л≥ц≥њ (внутр≥шньоњ служби) 30
3. ¬≥дсоткова надбавка за вислугу рок≥в *(3)
24 ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу виплачуЇтьс¤ в≥дсоткова надбавка за
вислугу рок≥в до посадових оклад≥в та оклад≥в за персонально присвоЇними
спец≥альними званн¤ми з дн¤ призначенн¤ на посаду:______
5 в≥дсотк≥в
10 в≥дсотк≥в
20 в≥дсотк≥в
25 в≥дсотк≥в
30 в≥дсотк≥в
35 в≥дсотк≥в
40 в≥дсотк≥в
” раз≥ прийн¤тт¤ окремих р≥шень ”р¤ду про зарахуванн¤ до стажу служби в органах
внутр≥шн≥х справ роботи на в≥льнонайманих посадах, в≥днесених у подальшому до
категор≥њ посад, що зам≥щуютьс¤ особами начальницького складу, ≥ оголошенн¤ цих
р≥шень проводитьс¤ в≥дпов≥дними наказами ћ¬— ”крањни, в≥дсоткова надбавка за
вислугу рок≥в обчислюЇтьс¤ з урахуванн¤м цього зарахованого стажу.
ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤ким п≥двищуютьс¤ посадов≥ оклади
зг≥дно з пунктами 25, 26, 29, виплачуЇтьс¤ в≥дсоткова надбавка за вислугу рок≥в
на п≥двищен≥ посадов≥ оклади та оклади за спец≥альними званн¤ми.
4. ѕ≥двищенн¤ посадових оклад≥в *(4)
ѕ≥двищенн¤ посадових оклад≥в утворюЇ нов≥ розм≥ри посадових оклад≥в, на ¤к≥
нараховуютьс¤ надбавки, доплати тощо.
25. ѕосадов≥ оклади ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу п≥дрозд≥л≥в, ¤к≥ за
штатами визначен≥ ¤к п≥дрозд≥ли спец≥ального ≥ особливого призначенн¤,
п≥двищуютьс¤ на 15 в≥дсотк≥в.
26. ѕосадов≥ оклади медичних прац≥вник≥в з числа ос≥б начальницького складу
п≥двищуютьс¤:
а) на 15 в≥дсотк≥в:
- за роботу в туберкульозних л≥карн¤х ≥ санатор≥¤х, а також у туберкульозних
в≥дд≥ленн¤х, палатах та каб≥нетах л≥кувальних установ загального типу;
- за роботу у в≥дд≥ленн¤х ≥ палатах дл¤ ≥нфекц≥йних хворих, хворих на грибков≥
захворюванн¤ та в каб≥нетах ≥нфекц≥йних захворювань л≥кувальних заклад≥в
загального типу;
- за роботу у в≥дд≥ленн¤х ≥ палатах, призначених виключно дл¤ госп≥тап≥зац≥њ
хворих на венеричн≥ захворюванн¤;
- за роботу в рентген≥вських, рентгенофлюорограф≥чних, рад≥олог≥чних та
рентгенорад≥олог≥чних в≥дд≥ленн¤х, каб≥нетах ≥ лаборатор≥¤х;
- за роботу в патолого-анатом≥чних лаборатор≥¤х та в≥дд≥ленн¤х (прозекторських,
моргах);
- за роботу в токсиколог≥чних лаборатор≥¤х;
- л≥кар¤м: еп≥дем≥ологам, анестез≥ологам-реан≥матологам, бактер≥ологам,
в≥русологам, б≥ологам, паразитологам та дез≥нфекц≥он≥стам, ¤к≥ працюють за
спец≥альн≥стю в л≥кувальних закладах ≥ на сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чних станц≥¤х;
б) на 25 в≥дсотк≥в:
- за роботу в л≥кувальних закладах, в≥дд≥ленн¤х, палатах, каб≥нетах, призначених
дл¤ утримуванн¤ й л≥куванн¤ псих≥чно хворих; у нарколог≥чних в≥дд≥ленн¤х,
каб≥нетах ≥ палатах;
- безпосередньо зайн¤тих обслуговуванн¤м потерп≥лих у спец≥ал≥зованих установах
з наданн¤ медичноњ допомоги потерп≥лим унасл≥док авар≥њ на „орнобильськ≥й
атомн≥й електростанц≥њ;
- л≥кар¤м-псих≥атрам, л≥кар¤м - псих≥атрам-наркологам, ¤к≥ працюють за
спец≥альн≥стю, за вин¤тком л≥кар≥в, працюючих в апаратах ћ¬— ”крањни, головних
управл≥нь ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й
област≥, управл≥нь ћ¬— ”крањни в област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та њх м≥ських
управл≥нн¤х.
27. ћедичним прац≥вникам з числа ос≥б начальницького складу, ¤к≥ мають право на
п≥двищенн¤ посадових оклад≥в за двома чи б≥льше умовами, що передбачен≥ пунктом
26 ц≥Їњ ≤нструкц≥њ, посадов≥ оклади п≥двищуютьс¤ на 25 в≥дсотк≥в.
28. ѕ≥двищенн¤ посадових оклад≥в, зазначен≥ пунктами 24, 25, 26, 29 (з
урахуванн¤м пункту 27) цих ћетодичних рекомендац≥й, у кожному випадку
обчислюютьс¤ з основного посадового окладу. ѕ≥двищен≥ розм≥ри посадових оклад≥в,
виражен≥ у в≥дсотках, складаютьс¤, ≥ оклад зб≥льшуЇтьс¤ на отриману суму
в≥дсотк≥в.
ѕерсональн≥ списки особового складу, ¤к≥ мають право на п≥двищенн¤ оклад≥в
в≥дпов≥дно до пункту 26 та подальш≥ зм≥ни, що внос¤тьс¤ до цих списк≥в,
оголошуютьс¤ наказом начальника установи.
29. ѕосадов≥ оклади ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу п≥двищуютьс¤:
а) працюючим у г≥рських районах - на 25 в≥дсотк≥в;
б) зайн¤тим охороною та нагл¤дом у псих≥атричних л≥карн¤х (в≥дд≥ленн¤х з режимом
посиленого догл¤ду) Ч на 15 в≥дсотк≥в.
30.  ер≥вники, виход¤чи з р≥вн¤ квал≥ф≥кац≥њ, ступен¤ навантаженн¤ та ¤кост≥
виконуваноњ роботи, можуть установлювати штатним прац≥вникам юридичних служб, до
службових обов''¤зк≥в ¤ких входить зд≥йсненн¤ правовоњ експертизи
нормативно-правових акт≥в ≥ проект≥в таких акт≥в, п≥дготовка ≥ редагуванн¤
нормативно-правових акт≥в та њх в≥зуванн¤ ¤к юриста чи виконавц¤, посадов≥
оклади, зб≥льшен≥ на 50 в≥дсотк≥в *(5).
31.  ер≥вники, виход¤чи з р≥вн¤ квал≥ф≥кац≥њ, ступен¤ навантаженн¤ та ¤кост≥
виконуваних оперативно-службових завдань, мають право п≥двищувати на
50-в≥дсотк≥в посадов≥ оклади штатним прац≥вникам, ¤к≥ зд≥йснюють
оперативно-розшукову д≥¤льн≥сть та ≥нформац≥йно-анал≥тичне забезпеченн¤.
ƒодатков≥ види грошового забезпеченн¤ цих прац≥вник≥в нараховуютьс¤ з
урахуванн¤м проведеного п≥двищенн¤ посадових оклад≥в, за вин¤тком
100-в≥дсотковоњ надбавки, ¤ка нараховуЇтьс¤ до схемного посадового окладу,
окладу за спец≥альним званн¤м ≥ надбавки за вислугу рок≥в *(48).
5. Ќадбавки
32. ўом≥с¤чна 100-в≥дсоткова надбавка (до посадових оклад≥в (з п≥двищенн¤м),
оклад≥в за спец≥альним званн¤м та надбавки за вислугу рок≥в) *(6);
33. ўом≥с¤чна надбавка до оклад≥в грошового утриманн¤ (посадового окладу та
окладу за спец≥альним званн¤м) за службу на посадах сл≥дчих у сл≥дчих
п≥дрозд≥лах, д≥льничних, старших д≥льничних ≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ та ос≥б
начальницького складу п≥дрозд≥л≥в адм≥н≥стративноњ служби м≥л≥ц≥њ з кер≥вництва
д≥льничними ≥нспекторами у розм≥рах *(7, 49):
ѕонад3 роки10 в≥дсотк≥в
ѕонад5 рок≥в15 в≥дсотк≥в
ѕонад10 рок≥в20 в≥дсотк≥в
ѕонад15 рок≥в25 в≥дсотк≥в

34. ўом≥с¤чна надбавка м≥л≥ц≥онерам-вод≥¤м та ≥нспекторам дорожньо-патрульноњ
служби в розм≥рах до посадового окладу *(8):
- за перший клас Ч 10 в≥дсотк≥в;
- за другий клас - 5 в≥дсотк≥в.
35. ўом≥с¤чна надбавка за роботу в умовах режимних обмежень зг≥дно з формами
допуску в розм≥рах 20, 15, 10 в≥дсотк≥в до посадового окладу залежно в≥д ступен¤
секретност≥ ≥нформац≥њ *(9).
36. ўом≥с¤чна надбавка за шифрувальну роботу *(10):
37. ќсобам начальницького складу, ¤к≥ перебувають у штатах шифрувальних служб
орган≥в внутр≥шн≥х справ ≥ зайн¤т≥ безпосередньо на шифрувальн≥й робот≥,
виплачуЇтьс¤ щом≥с¤чна надбавка (у в≥дсотках) до посадового окладу в таких
розм≥рах:
¬≥д 1 до 3 рок≥в ¬≥д 3 до 5 рок≥в ѕонад 5 рок≥в
10 в≥дсотк≥в 15 в≥дсотк≥в 20 в≥дсотк≥в
38. ќсобам начальницького складу, зайн¤тим безперервно на обслуговуванн≥ та
експлуатац≥њ засекреченоњ апаратури зв''¤зку ≥ робот≥ з ключовою документац≥Їю до
нењ, виплачуЇтьс¤ надбавка до посадових оклад≥в ¤к за шифрувальну роботу в
пор¤дку ≥ розм≥рах, передбачених п.п. 37, 39, 40 цих ћетодичних рекомендац≥й.
39. ƒо стажу безперервноњ роботи ос≥б начальницького складу дл¤ виплати надбавки
в≥дпов≥дно до пункту 37 зараховуютьс¤:
а) безперервна робота на штатних посадах у шифрувальн≥й служб≥ орган≥в
внутр≥шн≥х справ ос≥б, зайн¤тих безпосередньо на шифрувальн≥й робот≥, а на
посадах служби «ј« - ос≥б, зайн¤тих безпосередньо на обслуговуванн≥ та
експлуатац≥њ апаратури «ј« ≥ роботою з ключовими документами до нењ Ч з дн¤
призначенн¤ на посаду; робота в шифрувальних службах ≥ службах «ј« у пер≥од
проходженн¤ строковоњ служби;
б) безперервна робота, пов''¤зана з шифрами, обслуговуванн¤м та експлуатац≥Їю
апаратури «ј« та ключовою документац≥Їю до нењ; безперервна робота на штатних
посадах кер≥вного ≥ викладацького складу курс≥в п≥дготовки та переп≥дготовки,
удосконаленн¤ ≥ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в шифрувальних служб ≥ служб
«ј« - з дн¤ зарахуванн¤ на посаду;
в) пер≥од навчанн¤ на курсах ≥ навчальних зборах п≥дготовки, переп≥дготовки,
удосконаленн¤ ≥ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в шифрувальних служб та служби
«ј«;
г) безперервна робота на шифрувальних апаратах ≥ службах «ј« ≥нших м≥н≥стерств ≥
в≥домств, безпосередньо зайн¤тих на шифрувальн≥й робот≥, обслуговуванн≥ та
експлуатац≥њ апаратури «ј« ≥ робот≥ з ключовою документац≥Їю до нењ, ¤кщо
прац≥вника прийн¤то на службу в органи внутр≥шн≥х справ (у шифрувальн≥ служби чи
служби «ј«);
д) пер≥од перебуванн¤ на л≥куванн≥, у в≥дпустках (чергов≥й, короткостроков≥й,
додатков≥й, у тому числ≥ у частково оплачуваних в≥дпустках ≥ додаткових
в≥дпустках без грошового забезпеченн¤ по догл¤ду за дитиною) та у в≥др¤дженн≥,
¤кщо цьому передувала безпосередньо шифрувальна робота, робота з обслуговуванн¤
та експлуатац≥њ апаратури «ј« та робота з ключовою документац≥Їю до нењ.
„ас перебуванн¤ в розпор¤дженн≥ органу внутр≥шн≥х справ не перериваЇ стажу
шифрувальноњ роботи, роботи з обслуговуванн¤ та експлуатац≥њ апаратури «ј« та
роботи з ключовою ≥нформац≥Їю до нењ, але в стаж на виплату надбавки не
зараховуЇтьс¤.
40. ¬иплата надбавки за шифрувальну роботу збер≥гаЇтьс¤ за час перебуванн¤:
- у чергов≥й в≥дпустц≥ та в дороз≥ до м≥сц¤ проведенн¤ в≥дпустки ≥ назад;
- на л≥куванн≥ в межах строку, за ¤кий зг≥дно з пунктами 66, 67 ц≥Їњ ≤нструкц≥њ
виплачуЇтьс¤ грошове забезпеченн¤, ≥ в дороз≥ до л≥кувального закладу й назад;
- у службовому в≥др¤дженн≥, але не б≥льш н≥ж за два м≥с¤ц≥;
- на зборах ≥ курсах п≥дготовки, переп≥дготовки, удосконаленн¤ й п≥двищенн¤
квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в шифрувальних служб ≥ служб «ј« за спец≥альн≥стю.
¬иплата надбавки провадитьс¤ за умови збереженн¤ штатноњ посади за м≥сцем
служби.
¬ органах внутр≥шн≥х справ, що мають не б≥льше двох шифрувальних прац≥вник≥в,
надбавка за шифрувальну роботу виплачуЇтьс¤ також ≥ шифрувальним
прац≥вникам-сум≥сникам (резервним шифрувальним прац≥вникам).
¬иплата надбавки шифрпрац≥вникам-сум≥сникам (резервним шифрпрац≥вникам)
провадитьс¤ за пер≥од, на ¤кий вони залучались до шифрувальноњ роботи, ≥з
збереженн¤м займаноњ посади.
” стаж на виплату надбавок за шифрувальну роботу шифрпрац≥вникам-сум≥сникам
(резервним шифрпрац≥вникам) зараховуЇтьс¤ весь час њх роботи з шифрами та
апаратурою «ј« у даному орган≥ внутр≥шн≥х справ та ≥нших центральних органах
виконавчоњ влади, у тому числ≥ час, коли вони не були зайн¤т≥ безпосередньо на
шифрувальн≥й робот≥.
ѕризначенн¤ шифрпрац≥вника-сум≥сника (резервного шифрпрац≥вника) зд≥йснюЇтьс¤
наказами ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни, начальник≥в головних управл≥нь ћ¬—
”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥,
управл≥нь ћ¬— ”крањни в област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та на транспорт≥.
¬иплата надбавки шифрпрац≥внику-сум≥снику (резервному шифрпрац≥внику)
провадитьс¤ в≥дпов≥дно до цього пункту з письмового дозволу начальника органу
внутр≥шн≥х справ, ¤кому безпосередньо п≥дпор¤дкований шифрорган.
41. ќсобам, ¤к≥ мають почесн≥ званн¤, установлюЇтьс¤ надбавка до посадових
оклад≥в у розм≥р≥ *(11):
Днародний" - 40 в≥дсотк≥в, Дзаслужений" - 20 в≥дсотк≥в.
Ќадбавки за почесн≥ званн¤ Днародний" ≥ Дзаслужений" виплачуютьс¤ особам
р¤дового ≥ начальницького складу, ¤кщо виконанн¤ ними службових обов''¤зк≥в
зг≥дно з посадами зб≥гаЇтьс¤ за проф≥лем з на¤вним почесним званн¤м.
ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ мають
спортивн≥ званн¤, виплачуЇтьс¤ надбавка до посадового окладу в розм≥р≥:
"«аслужений тренер", "«аслужений майстер спорту" "ћайстер спорту м≥жнародного
класу"
"ћайстер спорту"
20 в≥дсотк≥в 15 в≥дсотк≥в 10 в≥дсотк≥в
Ќадбавка за спортивне званн¤ зазначен≥й категор≥њ ос≥б виплачуЇтьс¤, ¤кщо вони Ї
чи були членами нац≥ональних зб≥рних команд —–—–, крањн —Ќƒ та Ѕалт≥њ не менш
н≥ж один р≥к ≥ њх д≥¤льн≥сть за проф≥лем в≥дпов≥даЇ спортивним званн¤м. ” раз≥
на¤вност≥ двох або б≥льше звань надбавка до посадового окладу виплачуЇтьс¤ за
одним (вищим) званн¤м.
42. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ несуть
службу вахтовим методом, виплачуЇтьс¤ надбавка за день несенн¤ служби вахтовим
методом у розм≥р≥ до 100 в≥дсотк≥в добових витрат, установлених  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни дл¤ в≥др¤джень у межах ”крањни.
–озм≥ри надбавок за день несенн¤ служби встановлюютьс¤ наказами кер≥вник≥в
орган≥в внутр≥шн≥х справ у межах кошторису вид≥лених асигнувань на р≥к дл¤
утриманн¤ п≥дрозд≥л≥в та орган≥в внутр≥шн≥х справ ≥ њх граничний розм≥р не
повинен перевищувати встановленого  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни розм≥ру. ќплата
провадитьс¤ на п≥дстав≥ табел≥в обл≥ку робочого часу *(13).
43. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ працюють у
приймальниках-розпод≥льниках дл¤ ос≥б, затриманих за брод¤жництво та жебрацтво,
виплачуЇтьс¤ надбавка в таких розм≥рах:
- начальнику приймальника-розпод≥льника, заступникам начальника, оперативним
уповноваженим карного розшуку, м≥л≥ц≥онерам-вод≥¤м -10 в≥дсотк≥в посадового
окладу;
- ≥нспектору ≥з працевлаштуванн¤, старшому ≥нспектору, ≥нспектору, черговому,
м≥л≥ц≥онерам, м≥л≥ц≥онерам-черговим, майстру виробничого навчанн¤, командиру
взводу, командиру в≥дд≥ленн¤, ≥нспектору-крим≥нал≥сту -15 в≥дсотк≥в посадового
окладу *(14).
44. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу в ≥зол¤торах та спецприймальниках,
що знаход¤тьс¤ у склад≥ ≥зол¤тор≥в тимчасового триманн¤ адм≥н≥стративно
заарештованих ос≥б, виплачуЇтьс¤ надбавка до посадового окладу в розм≥р≥ 15
в≥дсотк≥в *(14).
45. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу сан≥тарних п≥дрозд≥л≥в, ¤к≥ за
функц≥ональними обов''¤зками безпосередньо зайн¤т≥ п≥дбором ≥ транспортуванн¤м
труп≥в у морг, виплачуЇтьс¤ надбавка до посадового окладу:
- командиру та заступнику командира - 15 в≥дсотк≥в;
- р¤довому ≥ молодшому начальницькому складу - 25 в≥дсотк≥в *(14).
46. ќсобам начальницького складу, ¤к≥ об≥ймають штатн≥ посади кер≥вного,
професорсько-викладацького та наукового складу у вищих навчальних закладах ≥
науково-досл≥дних установах, виплачуЇтьс¤ надбавка до посадового окладу в
розм≥рах:
- тим, хто маЇ науковий ступ≥нь кандидата наук чи вчене званн¤ доцента, -15
в≥дсотк≥в;
- тим, хто маЇ вчене званн¤ доцента чи старшого наукового сп≥вроб≥тника та
науковий ступ≥нь кандидата наук - 25 в≥дсотк≥в (особам начальницького складу,
¤к≥ мають т≥льки вчене званн¤ старшого наукового сп≥вроб≥тника, процентна
надбавка за вчене званн¤ не виплачуЇтьс¤);
- тим, хто маЇ вчене званн¤ професора чи науковий ступ≥нь доктора наук,
- 40 в≥дсотк≥в;
- тим, хто маЇ вчене званн¤ професора та науковий ступ≥нь доктора наук,
- 50 в≥дсотк≥в.
” таких же розм≥рах збер≥гаЇтьс¤ виплата в≥дсотковоњ надбавки за вчене званн¤ ≥
науковий ступ≥нь особам начальницького складу в пер≥од навчанн¤ в докторантур≥
при вищих навчальних закладах та науково-досл≥дних установах ћ¬— ”крањни.
¬казан≥ надбавки виплачуютьс¤ особам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤кщо
виконанн¤ ними службових обов''¤зк≥в зг≥дно з посадами зб≥гаЇтьс¤ за проф≥лем з
на¤вним вченим званн¤м або науковим ступенем.
47. ќсобам начальницького складу рев≥з≥йних служб виплачуЇтьс¤ надбавка до
посадового окладу в розм≥р≥ до 20 в≥дсотк≥в за проведенн¤ рев≥з≥й ф≥нансовоњ та
господарськоњ д≥¤льност≥ *(14).
48. —таршим д≥льничним ≥нспекторам та д≥льничним ≥нспекторам м≥л≥ц≥њ, робота
¤ких пов''¤зана ≥з систематичними вињздами за меж≥ територ≥њ, що обслуговуЇтьс¤,
зам≥сть добових виплачуЇтьс¤ щом≥с¤чна надбавка в розм≥р≥ 10 в≥дсотк≥в
посадового окладу, а при командируванн≥ цих прац≥вник≥в за меж≥ д≥льниць, що
обслуговуютьс¤, добов≥ виплачуютьс¤ на загальних п≥дставах.
49. ќсобам начальницького складу, ¤к≥ об≥ймають посади медичного персоналу,
виплачуЇтьс¤ надбавка до посадового окладу за квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю в таких
розм≥рах:
а) л≥кар¤м-х≥рургам, ¤к≥ оперують хворих у стац≥онарах, ¤кщо вони мають: - вищу
квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю - 20 в≥дсотк≥в;
- ≤ квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю - 15 в≥дсотк≥в;
- II квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю - 10 в≥дсотк≥в;
б) зубним л≥кар¤м та ≥ншим прац≥вникам з числа середнього медперсоналу, ¤кщо
вони мають:
- вищу квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю - 15 в≥дсотк≥в;
- ≤ квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю -10 в≥дсотк≥в;
- II квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю - 5 в≥дсотк≥в;
в) л≥кар¤м, ¤к≥ об≥ймають посади начальник≥в установ охорони здоров''¤, ¤кщо вони
мають:
- вищу квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю -15 в≥дсотк≥в;
- ≤ квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю - 10 в≥дсотк≥в;
- II квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю - 5 в≥дсотк≥в.
50. ѕерел≥к спец≥альностей ≥ посад медичних прац≥вник≥в охорони здоров''¤ з числа
ос≥б начальницького складу, за ¤кими може присвоюватись квал≥ф≥кац≥йна категор≥¤
≥ виплачуватись надбавка:
Ќайменуванн¤ установ ≥ посадЌайменуванн¤ спец≥альностей, за ¤кими може
присвоюватись квал≥ф≥кац≥йна категор≥¤ ≥ виплачуватись надбавка
Ќачальник-л≥кар, заступник начальника - л≥кар, заступник, заступник
начальника - л≥кар ÷ентру псих≥атричноњ допомоги та профес≥йного
психоф≥з≥олог≥чного в≥дбору, заступник начальника -л≥кар ÷¬Ћ ; голова,
заступник голови ¬Ћ —оцг≥г≥Їн≥ст - орган≥затор охорони здоров''¤,
орган≥затор охорони здоров''¤ або кл≥н≥чна спец≥альн≥сть
—тарший л≥кар-методист, л≥кар-методист л≥кувального закладуЋ≥кар-методист,
статистик, л≥кар по сан≥тарн≥й осв≥т≥
Ќачальник госп≥талю, л≥карн≥, пол≥кл≥н≥ки, л≥карн≥ в≥дновного л≥куванн¤,
санатор≥ю, ћ–÷ - л≥кар; начальник ф≥л≥алу - л≥кар: госп≥талю, л≥карн≥,
санатор≥ю, ћ–÷; начальник штабу цив≥льноњ оборони -л≥кар—оцг≥г≥Їн≥ст -
орган≥затор охорони здоров''¤, орган≥затор охорони здоров''¤ або кл≥н≥чна
спец≥альн≥сть
«аступник начальника - л≥кар: госп≥талю, л≥карн≥, пол≥кл≥н≥ки, л≥карн≥
в≥дновного л≥куванн¤, санатор≥ю, ћ–÷; начальник медичноњ частини
(здоровпункту, медпункту, каб≥нету) - л≥кар л≥н≥чна спец≥альн≥сть
Ќачальник в≥дд≥ленн¤ - л≥кар, старший л≥кар, л≥кар, зубний л≥кар
л≥кувального закладу л≥н≥чна спец≥альн≥сть по займан≥й посад≥
Ќачальники в≥дд≥лень - л≥кар≥: амбулаторноњ псих≥чноњ допомоги,
психопроф≥лактики та профес≥йного психоф≥з≥олог≥чного в≥дбору, л≥кар≥
експерти-псих≥атри експертно Ч д≥агностичного в≥дд≥лу, ÷ентру
псих≥атричноњ допомоги та профес≥йного психоф≥з≥олог≥чного в≥дбору л≥н≥чна
спец≥альн≥сть
Ќачальник бригади - л≥кар, л≥кар, фельдшер рег≥ональноњ спец≥ал≥зованоњ
медичноњ бригади л≥н≥чна спец≥альн≥сть, фельдшер
Ќачальник медичноњ служби зони в≥дчуженн¤ „ј≈— Ч л≥кар, заступник
начальника служби-л≥кар, фельдшер-лаборант л≥н≥чна спец≥альн≥сть,
фельдшер, фельдшер -лаборант

ѕерел≥к посад, за ¤кими особам р¤дового ≥ начальницького складу, що
б) зубним л≥кар¤м та ≥ншим прац≥вникам з числа середнього медперсоналу, ¤кщо
вони мають:
- вищу квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю - 15 в≥дсотк≥в;
- ≤ квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю -10 в≥дсотк≥в;
- II квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю - 5 в≥дсотк≥в;
в) л≥кар¤м, ¤к≥ об≥ймають посади начальник≥в установ охорони здоров''¤, ¤кщо вони
мають:
- вищу квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю -15 в≥дсотк≥в;
- ≤ квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю - 10 в≥дсотк≥в;
- II квал≥ф≥кац≥йну категор≥ю - 5 в≥дсотк≥в.
50. ѕерел≥к спец≥альностей ≥ посад медичних прац≥вник≥в охорони здоров''¤ з числа
ос≥б начальницького складу, за ¤кими може присвоюватись квал≥ф≥кац≥йна категор≥¤
≥ виплачуватись надбавка:
Ќайменуванн¤ установ ≥ посадЌайменуванн¤ спец≥альностей, за ¤кими може
присвоюватись квал≥ф≥кац≥йна категор≥¤ ≥ виплачуватись надбавка
Ќачальник-л≥кар, заступник начальника - л≥кар, заступник, заступник
начальника - л≥кар ÷ентру псих≥атричноњ допомоги та профес≥йного
психоф≥з≥олог≥чного в≥дбору, заступник начальника -л≥кар ÷¬Ћ ; голова,
заступник голови ¬Ћ —оцг≥г≥Їн≥ст - орган≥затор охорони здоров''¤,
орган≥затор охорони здоров''¤ або кл≥н≥чна спец≥альн≥сть
—тарший л≥кар-методист, л≥кар-методист л≥кувального закладуЋ≥кар-методист,
статистик, л≥кар по сан≥тарн≥й осв≥т≥
Ќачальник госп≥талю, л≥карн≥, пол≥кл≥н≥ки, л≥карн≥ в≥дновного л≥куванн¤,
санатор≥ю, ћ–÷ - л≥кар; начальник ф≥л≥алу - л≥кар: госп≥талю, л≥карн≥,
санатор≥ю, ћ–÷; начальник штабу цив≥льноњ оборони - л≥кар—оцг≥г≥Їн≥ст -
орган≥затор охорони здоров''¤, орган≥затор охорони здоров''¤ або кл≥н≥чна
спец≥альн≥сть
«аступник начальника - л≥кар: госп≥талю, л≥карн≥, пол≥кл≥н≥ки, л≥карн≥
в≥дновного л≥куванн¤, санатор≥ю, ћ–÷; начальник медичноњ частини
(здоровпункту, медпункту, каб≥нету) - л≥кар л≥н≥чна спец≥альн≥сть
Ќачальник в≥дд≥ленн¤ - л≥кар, старший л≥кар, л≥кар, зубний л≥кар
л≥кувального закладу л≥н≥чна спец≥альн≥сть по займан≥й посад≥
Ќачальники в≥дд≥лень - л≥кар≥: амбулаторноњ псих≥чноњ допомоги,
психопроф≥лактики та профес≥йного психоф≥з≥олог≥чного в≥дбору, л≥кар≥
експерти-псих≥атри експертно Ч д≥агностичного в≥дд≥лу, ÷ентру
псих≥атричноњ допомоги та профес≥йного психоф≥з≥олог≥чного в≥дбору л≥н≥чна
спец≥альн≥сть
Ќачальник бригади - л≥кар, л≥кар, фельдшер рег≥ональноњ спец≥ал≥зованоњ
медичноњ бригади л≥н≥чна спец≥альн≥сть, фельдшер
Ќачальник медичноњ служби зони в≥дчуженн¤ „ј≈— Ч л≥кар, заступник
начальника служби-л≥кар, фельдшер-лаборант л≥н≥чна спец≥альн≥сть,
фельдшер, фельдшер - лаборант

ѕерел≥к посад, за ¤кими особам р¤дового ≥ начальницького складу, що схованих ≥
заритих труп≥в, ви¤вленн¤ запаху спец≥альних препарат≥в, що використовуютьс¤ в
х≥м≥чних пастках, тощо), провадитьс¤ доплата в розм≥р≥ 15 в≥дсотк≥в посадового
окладу за роботу з догл¤ду за собакою, його годуванн¤ та тренуванн¤. ѕри цьому
молодшим ≥нспекторам-к≥нологам згадана доплата провадитьс¤ в тих випадках, ¤кщо
вони, кр≥м своњх основних службових обов''¤зк≥в, не менше половини робочого часу
зайн¤т≥ несенн¤м патрульно-постовоњ служби ≥з службовим собакою (з урахуванн¤м
роботи за минулий м≥с¤ць).
56. ќсобам р¤дового ≥ молодшого начальницького складу стройових п≥дрозд≥л≥в
м≥л≥ц≥њ за роботу з догл¤ду за к≥ньми та спор¤дженн¤м провадитьс¤ доплата в
розм≥р≥ 10 в≥дсотк≥в посадового окладу *(14).
57. ƒоплата вод≥¤м-сп≥вроб≥тникам за роботу понад установлений робочий час
*(14).
58. ¬од≥¤м-сп≥вроб≥тникам легкових автомоб≥л≥в з числа ос≥б р¤дового ≥ молодшого
начальницького складу, ¤к≥ обслуговують апарати ћ¬— ”крањни, головних управл≥нь
ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥,
управл≥нь ћ¬— ”крањни в област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та на транспорт≥, м≥ських
управл≥нь, за умови служби понад установлений робочий час провадитьс¤ доплата за
ненормований робочий день незалежно в≥д персонально присвоЇного
вод≥Їв≥-сп≥вроб≥тнику класу в розм≥р≥ 10 в≥дсотк≥в посадового окладу. «азначена
доплата збер≥гаЇтьс¤ за час черговоњ, короткостроковоњ в≥дпустки та за час
хвороби.
7. Ќадбавки та доплати, що виплачуютьс¤ в межах асигнувань
59.  ер≥вники орган≥в внутр≥шн≥х справ у межах асигнувань, що вид≥л¤ютьс¤ на
утриманн¤ цих орган≥в, мають право установлювати та виплачувати особам р¤дового
≥ начальницького складу надбавки та доплати:
- надбавку за особлив≥ умови служби, квал≥ф≥кац≥ю, профес≥йний ризик та
виконанн¤ особливо важливих завдань - до 50 в≥дсотк≥в оклад≥в грошового
утриманн¤ (посадовий оклад, оклад за спец≥альним званн¤м) *(18);
- надбавку за знанн¤ та використанн¤ в робот≥ ≥ноземноњ мови - до 10 в≥дсотк≥в
посадового окладу *(19). Ќадбавка не встановлюЇтьс¤ прац≥вникам, дл¤ ¤ких за
посадою передбачено знанн¤ ≥ноземноњ мови, що п≥дтверджено в≥дпов≥дним
документом;
- надбавку в розм≥р≥ в≥д 20 до 50 в≥дсотк≥в посадових оклад≥в прац≥вникам, ¤к≥
об≥ймають штатн≥ посади в спец≥альних п≥дрозд≥лах по боротьб≥ з орган≥зованою
злочинн≥стю *(20);
- надбавку за безперервну службу у в≥дсотках до грошового забезпеченн¤
прац≥вникам, ¤к≥ мають висок≥ результати у службов≥й д≥¤льност≥, залежно в≥д
стажу служби, у таких розм≥рах:
понад 5 рок≥в до 10 в≥дсотк≥в;
понад 10 рок≥в до 30 в≥дсотк≥в;
понад 15 рок≥в до 50 в≥дсотк≥в;
понад 20 рок≥в до 70 в≥дсотк≥в;
понад 25 рок≥в до 90 в≥дсотк≥в;
- доплату в розм≥р≥ в≥д 25 до 50 в≥дсотк≥в суми пенс≥њ, ¤ка б могла бути
нарахована особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за вислугу рок≥в зг≥дно з чинним
законодавством ≥ залишен≥ за њхньою згодою та в ≥нтересах справи на служб≥*(21).
” раз≥ накладенн¤ на прац≥вник≥в дисципл≥нарних ст¤гнень провадитьс¤ зниженн¤
або повне скасуванн¤ (залежно в≥д ступен¤ провини) установлених надбавок ≥
доплат з обовТ¤зковим мотивуванн¤м цього в наказ≥.
60. ћатер≥альна допомога виплачуЇтьс¤ у розм≥р≥ м≥с¤чного грошового забезпеченн¤
на р≥к *(22), а дл¤ прац≥вник≥в юридичних служб (передбачених пунктом 29)
розм≥ри матер≥альноњ допомоги дл¤ вир≥шенн¤ соц≥ально-побутових питань та
допомоги дл¤ оздоровленн¤ - у розм≥р≥ двом≥с¤чного грошового забезпеченн¤.
‘актичн≥ витрати на матер≥альну допомогу, в≥дпов≥дно до вимог бюджетного
законодавства, провод¤тьс¤ т≥льки в межах затвердженого фонду оплати прац≥.
ѕрем≥юванн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ
провадитьс¤ в≥дпов≥дно до њх особистого внеску в загальн≥ результати роботи у
в≥дсотках до м≥с¤чного грошового забезпеченн¤ в межах фонду прем≥юванн¤,
створеного в розм≥р≥ чотирим≥с¤чного фонду грошового забезпеченн¤, без обмеженн¤
≥ндив≥дуальних прем≥й максимальними розм≥рами *(23).
ћ≥с¤чний фонд прем≥юванн¤ становить 33,3 % грошового забезпеченн¤.
61.  ер≥вники, виход¤чи з р≥вн¤ квал≥ф≥кац≥њ, ступен¤ завантаженост≥ та ¤кост≥
виконуваноњ роботи, можуть установлювати прац≥вникам юридичних служб, до
обов''¤зк≥в ¤ких входить зд≥йсненн¤ правовоњ експертизи нормативно - правових
акт≥в ≥ проект≥в таких акт≥в, п≥дготовка ≥ редагуванн¤ нормативно-правових акт≥в
та њх в≥зуванн¤ ¤к юристом чи виконавцем *(5 ):
- посадов≥ оклади, зб≥льшен≥ на 50 в≥дсотк≥в;
- розм≥р прем≥й, зб≥льшений на 20 в≥дсотк≥в середнього розм≥ру, що виплачуЇтьс¤
у в≥дпов≥дному державному орган≥;
- надбавку за почесне званн¤ "«аслужений юрист ”крањни" - у розм≥р≥ 30 в≥дсотк≥в
посадового окладу.
62.  ер≥вники, виход¤чи з р≥вн¤ квал≥ф≥кац≥њ, ступен¤ завантаженост≥ та ¤кост≥
виконуваних оперативно-службових завдань, мають право п≥двищувати на 50
в≥дсотк≥в посадов≥ оклади штатним прац≥вникам, ¤к≥ зд≥йснюють
оперативно-розшукову д≥¤льн≥сть та ≥нформац≥йно-анал≥тичне забезпеченн¤ *(49).
8. √рошове забезпеченн¤ слухач≥в, курсант≥в, докторант≥в, ад''юнкт≥в та маг≥стр≥в
63. —лухачам ≥ курсантам навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни денноњ форми навчанн¤ з
дн¤ зарахуванн¤ виплачуЇтьс¤:
а) прийн¤тим на навчанн¤ з числа ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу:
- посадовий оклад за останньою основною (не тимчасовою) штатною посадою в
органах внутр≥шн≥х справ, ¤ку особа об≥ймала на день в≥дкомандируванн¤ на
навчанн¤;
- оклад за персонально присвоЇним спец≥альним званн¤м;
- в≥дсоткова надбавка за вислугу рок≥в;
- щом≥с¤чна надбавка у розм≥р≥ 100 в≥дсотк≥в грошового забезпеченн¤;
б) курсантам, прийн¤тим з числа ос≥б цив≥льноњ молод≥:
- оклад грошового утриманн¤:
 атегор≥¤ курсант≥вќклади грошового утриманн¤, грн.
 урсанти з ос≥б, ¤к≥ не перебували на служб≥ до зарахуванн¤ на навчанн¤:
¤к≥ навчаютьс¤ за програмами з осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем "маг≥стр",
"спец≥ал≥ст" ≥ "бакалавр": на першому ≥ другому курсах навчанн¤ на
третьому курс≥ навчанн¤ на четвертому ≥ наступних курсах навчанн¤69 81
93
¤к≥ навчаютьс¤ за програмами з осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем "молодший
спец≥ал≥ст": на першому ≥ другому курсах навчанн¤ на третьому ≥ наступних
курсах навчанн¤57 69
 урсанти з числа д≥тей-сир≥т ≥ д≥тей, позбавлених батьк≥вського
п≥клуванн¤:
¤к≥ навчаютьс¤ за програмами з осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем "маг≥стр",
"спец≥ал≥ст" ≥ "бакалавр": на першому ≥ другому курсах навчанн¤ на
третьому курс≥ навчанн¤ на четвертому ≥ наступних курсах навчанн¤93 99 105
¤к≥ навчаютьс¤ за програмами з осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем "молодший
спец≥ал≥ст": на першому ≥ другому курсах навчанн¤ на третьому ≥ наступних
курсах навчанн¤81 93

—лухачам ≥ курсантам вищих навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни, ¤ким у пер≥од
навчанн¤ збер≥гаЇтьс¤ грошове забезпеченн¤ за останньою штатною посадою, що вони
об≥ймали до направленн¤ на навчанн¤, розм≥р грошового забезпеченн¤ зм≥нюЇтьс¤ в
раз≥ зм≥ни в≥дсотковоњ надбавки за вислугу рок≥в, присвоЇнн¤ чергового
спец≥ального званн¤ або загальноњ зм≥ни посадових оклад≥в у ц≥лому в систем≥ ћ¬—
зг≥дно ≥з законодавством.
64. ќсобам начальницького складу, зарахованим до очноњ докторантури, ад''юнктури,
маг≥стратури вищих навчальних заклад≥в ≥ науково-досл≥дних установ ћ¬— ”крањни,
за час навчанн¤ виплачуЇтьс¤:
- посадовий оклад за останньою (не тимчасовою) штатною посадою в органах
внутр≥шн≥х справ, ¤ку особа об≥ймала на день в≥дкомандируванн¤ на навчанн¤, або
оклад грошового утриманн¤, ¤кий вона отримувала п≥сл¤ зак≥нченн¤ навчального
закладу;
- оклад за персонально присвоЇним спец≥альним званн¤м;
- в≥дсоткова надбавка за вислугу рок≥в;
- щом≥с¤чна 100-в≥дсоткова надбавка .
65. ѕосадов≥ оклади ос≥б начальницького складу не повинн≥ перевищувати:
а) тих, хто навчаЇтьс¤ в очн≥й докторантур≥:
- при вищих навчальних закладах ћ¬— ”крањни - окладу начальника в≥дпов≥дноњ
кафедри;
- при науково-досл≥дних установах ћ¬— ”крањни - окладу начальника в≥дпов≥дного
в≥дд≥лу;
б) тих, хто навчаЇтьс¤ в очн≥й ад''юнктур≥, маг≥стратур≥:
- при вищих навчальних закладах ћ¬— ”крањни - окладу викладача в≥дпов≥дноњ
кафедри;
- при науково-досл≥дних установах ћ¬— ”крањни - окладу старшого наукового
сп≥вроб≥тника в≥дпов≥дного в≥дд≥лу.
66. «а особами начальницького складу, рекомендованими до ад''юнктури,
маг≥стратури безпосередньо п≥сл¤ зак≥нченн¤ вищих навчальних заклад≥в,
збер≥гаЇтьс¤ (але не б≥льше 2 м≥с¤ц≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ вищого навчального
закладу, причому в цей строк входить в≥дпустка, надана п≥сл¤ зак≥нченн¤
навчального закладу) грошове забезпеченн¤, ¤ке вони отримували на день
зак≥нченн¤ навчального закладу ћ¬— ”крањни.
¬иплата грошового забезпеченн¤ провадитьс¤ вищими навчальними закладами, що дали
рекомендац≥њ.
67. ќсобам, ¤к≥ зак≥нчили вищ≥ навчальн≥ заклади ≥ направлен≥ за розпод≥лом на
службу до в≥дпов≥дних орган≥в внутр≥шн≥х справ, з дн¤ зак≥нченн¤ навчанн¤ та
наданн¤ њм в≥дпустки до того, ¤к вони стали до виконанн¤ обов''¤зк≥в за штатною
посадою, виплачуЇтьс¤ грошове забезпеченн¤, ¤ке вони одержували в навчальному
заклад≥.
9. ѕор¤док та умови збереженн¤ грошового забезпеченн¤
9.1. «береженн¤ грошового забезпеченн¤, виплата р≥зниц≥ в грошовому забезпеченн≥
68. ќсобам середнього, старшого ≥ вищого начальницького складу, призначеним на
кер≥вну та педагог≥чну роботу ≥з спец≥альних дисципл≥н у вищ≥ навчальн≥ заклади
ћ¬— ”крањни, у кожному конкретному випадку ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ можуть
бути збережен≥ посадов≥ оклади за останн≥ми до призначенн¤ в навчальн≥ заклади
основними (¤к≥ виконуютьс¤ не тимчасово) штатними посадами.
ќбмеженн¤ розм≥ру посадового окладу, що збер≥гаЇтьс¤, не поширюЇтьс¤ на ос≥б,
¤к≥ призначаютьс¤ на посади ректор≥в навчальних заклад≥в та проректор≥в з
науковоњ ≥ навчальноњ роботи.
«бережений у пор¤дку, вказаному у цьому пункт≥, посадовий оклад виплачуЇтьс¤ -
до набутт¤ особою начальницького складу права на одержанн¤ посадового окладу
разом з в≥дсотковою надбавкою за наукове званн¤ та науковий ступ≥нь - у розм≥р≥,
що перевищуЇ збережений посадовий оклад, або в розм≥р≥, що йому дор≥внюЇ.
¬иплата збереженого посадового окладу припин¤Їтьс¤ у раз≥ пониженн¤ на посад≥, а
також при перем≥щенн≥ на посаду, за ¤кою не передбачено збереженн¤ посадового
окладу.
” такому ж пор¤дку можуть бути збережен≥ посадов≥ оклади за останньою штатною
посадою особам середнього, старшого ≥ вищого начальницького складу, призначеним
на кер≥вну та педагог≥чну роботу ≥з спец≥альних дисципл≥н в училища профес≥йноњ
п≥дготовки та центри бойовоњ п≥дготовки ћ¬— ”крањни.
9.2. ¬иплата грошового забезпеченн¤ за час початковоњ п≥дготовки,
переп≥дготовки, удосконаленн¤ та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ *(24)
69. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ тимчасово вибувають ≥з
збереженн¤м штатноњ посади на короткостроков≥ курси ≥ збори початковоњ
п≥дготовки, переп≥дготовки та вдосконаленн¤ до навчальних п≥дрозд≥л≥в, на курси,
в училища, на факультети ≥ в ≥нститути п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ, за час навчанн¤,
а також за час дороги до м≥сц¤ навчанн¤ ≥ назад виплачуЇтьс¤ грошове
забезпеченн¤, ¤ке вони отримували за основною штатною посадою, кр≥м прем≥њ.
70. Ќадбавка за шифрувальну роботу, що виплачуЇтьс¤ в≥дпов≥дно до пункту 37 цих
ћетодичних рекомендац≥й, збер≥гаЇтьс¤ за весь час навчанн¤ при направленн≥ на
короткостроков≥ збори й курси п≥дготовки, переп≥дготовки, удосконаленн¤ та
п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ кадр≥в шифрувальних прац≥вник≥в за спец≥альн≥стю.
71. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ п≥д час навчанн¤ одержують
грошове забезпеченн¤ за посадами, що за ними збер≥гаютьс¤, у раз≥ призначенн¤ њх
у пер≥од навчанн¤ на ≥ншу штатну посаду (унасл≥док переходу на нов≥ штати та з
≥нших причин) розм≥р посадового окладу за пер≥од навчанн¤ не зм≥нюЇтьс¤.
якщо в пер≥од навчанн¤ зм≥нивс¤ посадовий оклад за т≥Їю посадою, що
збер≥гаЇтьс¤, виплата грошового забезпеченн¤ провадитьс¤ з урахуванн¤м нового
окладу з моменту його встановленн¤.
9.3. ¬иплата грошового забезпеченн¤ при тимчасовому об≥йманн≥ посади
72. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, що об≥ймають штатн≥ посади, на ¤ких
в установленому пор¤дку покладено тимчасове виконанн¤ обов''¤зк≥в за ≥ншими
посадами з б≥льш високими окладами в тому ж орган≥, виплачуютьс¤ (з урахуванн¤м
пункт≥в 75 ≥ 80 цих ћетодичних рекомендац≥й) посадов≥ оклади за посадами, що
об≥ймаютьс¤ тимчасово, ¤кщо тимчасове виконанн¤ обов''¤зк≥в за посадою тривало
безперервно: за вакантною посадою - понад 30 дн≥в (кр≥м випадку, передбаченого
пунктом 77), за не вакантною - понад 60 дн≥в.
Ѕезперервний терм≥н тимчасового виконанн¤ обов''¤зк≥в за посадою обчислюЇтьс¤ в≥д
дн¤ вступу на посаду, але не ран≥ше дати, обумовленоњ в наказ≥, а за в≥дсутност≥
згаданоњ дати - не ран≥ше дн¤ п≥дписанн¤ наказу ≥ до дн¤ ув≥льненн¤ в≥д посади.
73. ƒопуск ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу до тимчасового виконанн¤
обов''¤зк≥в за вакантною посадою оформлюЇтьс¤ наказом начальника органу
внутр≥шн≥х справ, до номенклатури ¤кого входить ц¤ посада.
ƒопуск особи р¤дового ≥ начальницького складу до тимчасового об≥йманн¤ не
вакантних посад може оформл¤тись наказом начальника органу внутр≥шн≥х справ, у
¤кому перебуваЇ на служб≥ дана особа, але з обов''¤зковим пов≥домленн¤м
начальника органу внутр≥шн≥х справ, до номенклатури ¤кого входить ц¤ посада, про
проведене призначенн¤.
ƒопуск до тимчасового виконанн¤ обов''¤зк≥в за не вакантною посадою може
провадитись лише в тому випадку, ¤кщо особа, ¤ка пост≥йно об≥ймаЇ дану посаду, а
також њњ штатн≥ заступники (пом≥чники), незалежно в≥д њх службових обов''¤зк≥в,
вибули з органу внутр≥шн≥х справ на л≥куванн¤, у в≥дпустку, службове
в≥др¤дженн¤, на навчанн¤ тощо.
74. «а час перебуванн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу, призначених
тимчасово виконувати обов''¤зки за посадою, у в≥дпустц≥, службовому в≥др¤дженн≥,
не пов''¤заному з тимчасовим виконанн¤м обов''¤зк≥в за посадою, на навчанн≥,
л≥куванн≥ в л≥кувальних закладах, а також за час (понад 3 дн≥), на ¤кий особи
р¤дового ≥ начальницького складу зв≥льнен≥ в≥д службових обов''¤зк≥в через
хворобу, виплачуютьс¤ оклади за основними посадами.
«а на¤вност≥ перерви в тимчасовому виконанн≥ обов''¤зк≥в за посадою, у тому числ≥
викликаноњ хворобою тривал≥стю понад 3 дн≥, вибутт¤м у в≥дпустку,
на навчанн¤, а також у службове в≥др¤дженн¤, не пов''¤зане з тимчасовим
виконанн¤м обов''¤зк≥в за посадою, безперервний терм≥н тимчасового виконанн¤
обов''¤зк≥в за посадою обчислюЇтьс¤ без зарахуванн¤ пер≥оду тимчасового виконанн¤
обов''¤зк≥в за посадою до перерви.
75. Ўтатним заступникам (пом≥чникам), незалежно в≥д њх службових обов''¤зк≥в, п≥д
час тимчасового виконанн¤ ними обов''¤зк≥в за невакантними посадами своњх
безпосередн≥х начальник≥в виплата грошового забезпеченн¤ провадитьс¤ за њх
основною, а не тимчасовою посадою.
ѕри тимчасовому виконанн≥ згаданими особами обов''¤зк≥в за вакантними посадами
безпосередн≥х начальник≥в њм виплачуютьс¤ оклади за тимчасовими посадами, ¤кщо
виконанн¤ обов''¤зк≥в за посадою тривало безперервно «ќ дн≥в.
76. ќсобам начальницького складу, призначеним тимчасово виконувати обов''¤зки за
невакантними посадами заступник≥в ≥ пом≥чник≥в начальник≥в та командир≥в ус≥х
найменувань,'' оклади виплачуютьс¤ за основною, а не тимчасовою посадою.
77. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ до зак≥нченн¤ 30-денного строку
тимчасового виконанн¤ обов''¤зк≥в за вакантними посадами призначен≥ на ц≥ посади,
оклади за виконуваними посадами виплачуютьс¤ з дн¤ вступу в тимчасове виконанн¤
обов''¤зк≥в за вакантними посадами.
78. ” раз≥, ¤кщо оклади за тимчасово виконуван≥ обов''¤зки за посадою встановлен≥
в межах в≥д м≥н≥муму до максимуму, тимчасово виконуючому обов''¤зки за посадою
виплачуЇтьс¤ м≥н≥мальний оклад.
¬иплата в≥дсотковоњ надбавки за вислугу рок≥в та ≥нших вид≥в грошового
забезпеченн¤, що обчислюютьс¤ в≥д посадових оклад≥в, за тимчасове виконанн¤
обов''¤зк≥в за посадою зд≥йснюЇтьс¤ з урахуванн¤м фактично отримуваного окладу.
79. ѕерша виплата грошового забезпеченн¤ за тимчасово виконуван≥ обов''¤зки за
посадою провадитьс¤ п≥сл¤ зак≥нченн¤ 30 дн≥в безперервного тимчасового виконанн¤
обов''¤зк≥в за вакантною посадою ≥ 60 дн≥в за не вакантною посадою, але не ран≥ше
строк≥в, передбачених пунктом 4 цих ћетодичних рекомендац≥й.
” подальшому виплата провадитьс¤ щом≥с¤ц¤ у встановлен≥ строки видач≥ грошового
забезпеченн¤.
80. ќсобам начальницького складу, ¤к≥ перебувають у розпор¤дженн≥ орган≥в
внутр≥шн≥х справ, оклади за тимчасове виконанн¤ обов''¤зк≥в за вакантними
посадами виплачуютьс¤ за час фактичного виконанн¤ цих обов''¤зк≥в незалежно в≥д
њх тривалост≥. ќклади за не вакантними посадами, ¤к≥ об≥ймалис¤ тимчасово, њм не
виплачуютьс¤.
9.4. ¬иплата грошового забезпеченн¤ за час хвороби
81. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, що знаход¤тьс¤ на л≥куванн≥ (це
особи р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ л≥куютьс¤ в госп≥тал¤х, л≥карн¤х,
стац≥онарах та ≥нших л≥кувальних закладах, а також ¤к≥ ув≥льнен≥ в≥д служби
через хворобу на п≥дстав≥ листк≥в ув≥льненн¤ в≥д службових обов''¤зк≥в через
тимчасову непрацездатн≥сть ≥ на п≥дстав≥ листк≥в ув≥льненн¤ в≥д службових
обов''¤зк≥в через тимчасову непрацездатн≥сть у зв''¤зку з догл¤дом за хворими
членами с≥м''њ) або у в≥дпустц≥ через хворобу, збер≥гаЇтьс¤ виплата грошового
забезпеченн¤ в розм≥р≥, одержуваному на день хвороби (з урахуванн¤м пункту 74),
за вин¤тком прем≥њ, але не б≥льш н≥ж за чотири м≥с¤ц≥, кр≥м випадк≥в, коли
законодавством ”крањни передбачен≥ б≥льш тривал≥ строки перебуванн¤ на л≥куван≥.
ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ знаход¤тьс¤ на л≥куванн≥ у зв''¤зку
з пораненн¤м, контуз≥Їю чи кал≥цтвом, отриманими п≥д час виконанн¤ службових
обов''¤зк≥в, грошове забезпеченн¤ виплачуЇтьс¤ за весь час перебуванн¤ на
л≥куванн≥ аж до вступу њх у виконанн¤ обов''¤зк≥в за посадою або зв≥льненн¤ з
орган≥в внутр≥шн≥х справ.
82. ¬иплата грошового забезпеченн¤ за час хвороби понад строки, зазначен≥ в
пункт≥ 81, допускаЇтьс¤, залежно в≥д висновку в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ щодо
придатност≥ особи р¤дового ≥ начальницького складу до подальшоњ служби в органах
внутр≥шн≥х справ, з дозволу ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни ≥ начальник≥в
√”ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥,
”ћ¬— ”крањни в област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥, на транспорт≥ ≥ прир≥вн¤них до них
посадових ос≥б.
83. «а час хвороби в пер≥од знаходженн¤ в розпор¤дженн≥ органу внутр≥шн≥х справ
особам р¤дового ≥ начальницького складу виплачуЇтьс¤ грошове забезпеченн¤ в
пор¤дку, установленому пунктом 89.
84. якщо в пер≥од знаходженн¤ на л≥куванн≥ чи у в≥дпустц≥ через хворобу в особи
р¤дового ≥ начальницького складу зм≥нено оклад за займаною посадою, виникло
право на зб≥льшенн¤ надбавки за вислугу рок≥в або њй присвоЇно чергове званн¤
начальницького складу, виплата грошового забезпеченн¤ в нововстановлених
розм≥рах провадитьс¤ з моменту виникненн¤ згаданого права.
85. якщо в пер≥од знаходженн¤ на л≥куванн≥ або у в≥дпустц≥ через хворобу особи
р¤дового або начальницького складу призначен≥ на ≥нш≥ посади, будь-¤к≥
перерахунки грошового забезпеченн¤ не провад¤тьс¤.
ќсобам начальницького складу, працюючим у дозволених випадках за сум≥сництвом,
оплата за час хвороби провадитьс¤ лише за основною посадою.
86. ” раз≥ захворюванн¤ ж≥нок - ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу в пер≥од
перебуванн¤ в частково оплачуваних в≥дпустках по догл¤ду за дитиною та
додаткових в≥дпустках без збереженн¤ грошового забезпеченн¤ по догл¤ду за
дитиною до дос¤гненн¤ шестир≥чного в≥ку, передбаченого чинним законодавством,
грошове забезпеченн¤ за дн≥ хвороби не виплачуЇтьс¤.
якщо захворюванн¤ триваЇ й п≥сл¤ зак≥нченн¤ зазначених в≥дпусток, грошове
забезпеченн¤ виплачуЇтьс¤ в≥д дн¤, що йде за днем зак≥нченн¤ в≥дпов≥дноњ
в≥дпустки по догл¤ду за дитиною.
9.5. ¬иплата грошового забезпеченн¤ при зм≥н≥ штату органу внутр≥шн≥х справ
87. ѕри зм≥н≥ штату (повн≥стю чи частково) особам р¤дового ≥ начальницького
складу, призначеним на посади за зм≥неним штатом, оклади за цими посадами
виплачуютьс¤ з дн¤ вступу у виконанн¤ обов''¤зк≥в за посадою, але не ран≥ше дн¤,
зазначеного в наказ≥, або дн¤ п≥дписанн¤ наказу про призначенн¤, ¤кщо дата
призначенн¤ на посаду не вказана.
якщо найменуванн¤ посад, ¤к≥ об≥ймають особи р¤дового ≥ начальницького складу, у
зм≥неному штат≥ залишилис¤ без зм≥н, але зм≥нилис¤ оклади за ними,
нововстановлен≥ оклади виплачуютьс¤ з дн¤ виданн¤ наказу ћ¬— ”крањни, ¤кщо в
ньому не вказаний ≥нший терм≥н виплати нововстановлених оклад≥в.
ѕризначенн¤ на посади при зм≥н≥ штату маЇ бути проведено не п≥зн≥ше н≥ж у
двом≥с¤чний терм≥н, ¤кщо в наказ≥ про затвердженн¤ (зм≥ну) штату не зазначений
≥нший строк.
88. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, призначеним у зв''¤зку з≥ зм≥ною
штату органу внутр≥шн≥х справ на нов≥ посади в пер≥од, коли вони знаход¤тьс¤ у
в≥дпустц≥, на л≥куванн≥, у службовому в≥др¤дженн≥ або на навчанн≥ (у вс≥х
випадках ≥з збереженн¤м посад за м≥сцем служби), до њх вступу у виконанн¤
обов''¤зк≥в за посадами виплачуютьс¤ оклади за посадами, що об≥ймались ними
ран≥ше, ≥з застосуванн¤м до тих, хто знаходитьс¤ на л≥куванн≥ чи у в≥дпустц≥
через хворобу, пункт≥в 81 ≥ 82.
9.6. ¬иплата грошового забезпеченн¤ за час перебуванн¤ в розпор¤дженн≥ органу
внутр≥шн≥х справ
89. ќсобам середнього, старшого ≥ вищого начальницького складу, зв≥льненим з
посад, ¤к≥ вони об≥ймали, за час перебуванн¤ в розпор¤дженн≥ в≥дпов≥дних орган≥в
внутр≥шн≥х справ (при зд≥йсненн≥ орган≥зац≥йно-штатних заход≥в на строк не
б≥льше 15 д≥б) грошове забезпеченн¤ з дн¤ зв≥льненн¤ з≥ штатноњ посади
виплачуЇтьс¤ з розрахунку посадового окладу за останньою основною штатною
посадою, окладу за спец≥альне званн¤, в≥дсотковоњ надбавки за вислугу рок≥в та
100-в≥дсотковоњ надбавки.
90. ” вин¤ткових випадках, пов''¤заних з особливими обставинами, перебуванн¤ в
розпор¤дженн≥ органу внутр≥шн≥х справ понад 15 д≥б, але не б≥льше двох м≥с¤ц≥в,
допускаЇтьс¤ з дозволу ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ.
91. ƒнем зарахуванн¤ в розпор¤дженн¤ вважаЇтьс¤ день п≥дписанн¤ наказу про
зарахуванн¤ в розпор¤дженн¤ або день, зазначений у наказ≥.
92. ѕри виплат≥ грошового забезпеченн¤ за пер≥од перебуванн¤ в розпор¤дженн≥ не
зараховуЇтьс¤:
- час знаходженн¤ в чергов≥й в≥дпустц≥;
- час знаходженн¤ на стац≥онарному л≥куванн≥;
- пер≥од тимчасового виконанн¤ обов''¤зк≥в за вакантною посадою;
- час перебуванн¤ в дороз≥ в≥д м≥сц¤ попередньоњ служби до в≥дпов≥дного органу
внутр≥шн≥х справ;
- час знаходженн¤ на учбово-екзаменац≥йних сес≥¤х заочних, веч≥рн≥х в≥дд≥лень
вищих навчальних заклад≥в;
- час знаходженн¤ п≥д арештом у зв''¤зку з прит¤гненн¤м до крим≥нальноњ
в≥дпов≥дальност≥ у раз≥ закритт¤ крим≥нальноњ справи або винесенн¤
виправдувального вироку - з дн¤ арешту до дн¤ зв≥льненн¤ включно.
93. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, ув≥льненим
в≥д займаних посад ≥ перебуваючим у розпор¤дженн≥, не використавши черговоњ
в≥дпустки, або щодо ¤ких затримано вир≥шенн¤ питанн¤ про њх подальше
використанн¤ на служб≥, ¤к правило, повинна надаватись невикористана чергова
в≥дпустка. «а час черговоњ в≥дпустки грошове забезпеченн¤ њм виплачуЇтьс¤ в
розм≥р≥, установленому за основною посадою на день зарахуванн¤ в розпор¤дженн¤.
9.7. ¬иплата грошового забезпеченн¤ особам, в≥дстороненим в≥д виконанн¤
службових обов''¤зк≥в (посади) ≥ за час њх перебуванн¤ п≥д арештом, а також
поновленим на служб≥
94. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, в≥дстороненим в≥д виконанн¤
службових обов''¤зк≥в (посади) у зв''¤зку ≥з вчиненн¤м дисципл≥нарного проступку
або за р≥шенн¤м сл≥дчих чи судових орган≥в, грошове забезпеченн¤ виплачуЇтьс¤
в≥д наступного за днем ув≥льненн¤ в≥д виконанн¤ службових обов''¤зк≥в (посади)
дн¤ в пор¤дку, передбаченому пунктами 89 та 90 цих ћетодичних рекомендац≥й.
ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, в≥дстороненим в≥д виконанн¤ службових
обов''¤зк≥в у зв''¤зку з прит¤гненн¤м њх до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за
розтрату, розкраданн¤ або ≥нш≥ злочини, у результат≥ ¤ких завдано матер≥альний
збиток держав≥, виплата грошового забезпеченн¤ зупин¤Їтьс¤. Ќалежне њм грошове
забезпеченн¤ може бути виплачене лише з дозволу сл≥дчих чи судових орган≥в.
95. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, заарештованим сл≥дчими чи судовими
органами, виплата грошового забезпеченн¤ припин¤Їтьс¤ з дн¤ арешту. Ќедоодержане
до дн¤ арешту грошове забезпеченн¤ може бути виплачене лише з дозволу сл≥дчих чи
судових орган≥в.
96. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ за вироком суду, що набрав
чинност≥, визнан≥ винними у вчиненн≥ злочину, грошове забезпеченн¤ за час
перебуванн¤ п≥д арештом не виплачуЇтьс¤ незалежно в≥д виду застосованого судом
покаранн¤, у тому числ≥ в раз≥ винесенн¤ вироку про умовне засудженн¤.
97. ” раз≥ винесенн¤ судом виправдувального вироку, закритт¤ крим≥нальноњ справи
через в≥дсутн≥сть под≥њ злочину, через в≥дсутн≥сть у вчинку складу злочину (кр≥м
випадк≥в закритт¤ на цих п≥дставах справи щодо особи, ¤ка вчинила сусп≥льно
небезпечний вчинок у стан≥ неосудност≥) або через недоведен≥сть участ≥ в
учиненн≥ злочину, а так само у раз≥ закритт¤ справи про адм≥н≥стративне
правопорушенн¤ грошове забезпеченн¤ особам р¤дового ≥ начальницького складу за
час вимушеноњ в≥дсутност≥ на служб≥ в≥дшкодовуЇтьс¤ зг≥дно з пор¤дком
в≥дшкодуванн¤ збитк≥в в≥дпов≥дно до чинного законодавства.
98. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, заарештованим у дисципл≥нарному
пор¤дку з утриманн¤м на гауптвахт≥, за час перебуванн¤ п≥д арештом виплачуЇтьс¤
посадовий оклад, оклад за спец≥альним званн¤м та надбавка за вислугу рок≥в.
99. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, зв≥льненим з орган≥в внутр≥шн≥х
справ, а пот≥м поновленим на служб≥ у зв''¤зку з визнанн¤м зв≥льненн¤
необірунтованим, грошове забезпеченн¤ за час вимушеного прогулу з дн¤ зв≥льненн¤
виплачуЇтьс¤ за посадою, з ¤коњ вони були зв≥льнен≥.
¬иплачена цим особам грошова допомога (вих≥дна допомога) п≥дл¤гаЇ зал≥ку в
рахунок суми, що належить за вимушений прогул, а в частин≥, ¤ка перевищуЇ цю
суму, - зал≥ку в рахунок суми грошовоњ допомоги, належноњ до виплати при
подальшому зв≥льненн≥ з орган≥в внутр≥шн≥х справ.
100. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ мають право на пенс≥ю, у раз≥
повторного њх зв≥льненн¤ ≥з служби одноразова грошова допомога не виплачуЇтьс¤,
за вин¤тком тих ос≥б, ¤к≥ при першому зв≥льненн≥ не набули права на њњ
отриманн¤.
9.8. ¬иплата грошового забезпеченн¤ за час в≥дпустки
101. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу за час чергових ≥ короткострокових
в≥дпусток грошове забезпеченн¤ виплачуЇтьс¤ в розм≥р≥, установленому за основною
(а не тимчасовою) штатною посадою на день вибутт¤ у в≥дпустку.
ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, працюючим у дозволених випадках за
сум≥сництвом, оплата за час в≥дпустки провадитьс¤, виход¤чи з посадового окладу,
т≥льки за основною посадою.
якщо в пер≥од знаходженн¤ у в≥дпустц≥ в особи р¤дового ≥ начальницького складу
зм≥нено оклад за займаною посадою, виникло право на зб≥льшенн¤ окладу чи
надбавки за вислугу рок≥в або њй присвоЇно чергове званн¤ начальницького складу,
п≥сл¤ поверненн¤ з в≥дпустки провадитьс¤ в≥дпов≥дний перерахунок. ѕерерахунок не
провадитьс¤, ¤кщо в пер≥од знаходженн¤ у в≥дпустц≥ посадовий оклад особи
р¤дового ≥ начальницького складу зм≥нивс¤ у зв''¤зку з призначенн¤м њњ на ≥ншу
посаду.
∆≥нкам - особам р¤дового ≥ начальницького складу за час перебуванн¤ у в≥дпустц≥
по догл¤ду за дитиною грошове забезпеченн¤ не виплачуЇтьс¤. ∆≥нкам, ¤ким
надаЇтьс¤ додаткова в≥дпустка без збереженн¤ грошового забезпеченн¤,
призначаЇтьс¤ державна допомога по догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею
трир≥чного в≥ку зг≥дно ≥з «аконом ”крањни Дѕро державну допомогу с≥м''¤м з
д≥тьми".
102. «а час знаходженн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу - слухач≥в ≥
курсант≥в вищих навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни в кан≥кул¤рних в≥дпустках њм
виплачуЇтьс¤ грошове забезпеченн¤ (оклади грошового утриманн¤), ¤ке одержуЇтьс¤
п≥д час навчанн¤.
103. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ поЇднують службу з навчанн¤м у
вищих навчальних закладах системи ћ¬— ”крањни, ≥нших м≥н≥стерств ≥ в≥домств,
надаютьс¤ додатков≥ в≥дпустки у зв''¤зку з навчанн¤м у пор¤дку та тривал≥стю,
передбачених «аконом ”крањни "ѕро в≥дпустки" *(48).
104. ќсобам начальницького складу, ¤к≥ поЇднують службу з навчанн¤м в ад''юнктур≥
(докторантур≥) вищих навчальних заклад≥в системи ћ¬— ”крањни, ≥нших м≥н≥стерств
≥ в≥домств, надаютьс¤ додатков≥ в≥дпустки у зв''¤зку з навчанн¤м у пор¤дку та
тривал≥стю, передбачених законодавством ”крањни *(48).
9.9. ¬иплата грошового забезпеченн¤ при зв≥льненн≥ з орган≥в внутр≥шн≥х справ
105. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ на день отриманн¤ органом
внутр≥шн≥х справ наказу про зв≥льненн¤ знаход¤тьс¤ на л≥куванн≥, грошове
забезпеченн¤ виплачуЇтьс¤ по день поверненн¤ на м≥сце служби включно, але не
б≥льш н≥ж за два м≥с¤ц≥ з дн¤ отриманн¤ органом внутр≥шн≥х справ наказу про
зв≥льненн¤, а особам, ¤к≥ знаходились у чергов≥й в≥дпустц≥ -по день зак≥нченн¤
в≥дпустки включно. ” раз≥ знаходженн¤ згаданих ос≥б на л≥куванн≥ б≥льше двох
м≥с¤ц≥в питанн¤ про подальшу виплату грошового забезпеченн¤ вир≥шуЇтьс¤
ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”крањни або його заступниками.
106. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ зв≥льн¤ютьс¤ з орган≥в
внутр≥шн≥х справ, у встановлених випадках виплачуЇтьс¤ грошова допомога у
в≥дпов≥дному в≥дсотку м≥с¤чного грошового забезпеченн¤ за кожний повний
календарний р≥к служби. ѕри цьому в розрахунок включаЇтьс¤ посадовий оклад,
оклад за спец≥альним званн¤м, в≥дсоткова надбавка за вислугу рок≥в та додатков≥
види грошового забезпеченн¤ (надбавки, доплати, прем≥њ тощо) у розм≥рах, що були
њм встановлен≥ наказами кер≥вник≥в органу на день зв≥льненн¤ з≥ служби.
107. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу (кр≥м ос≥б середнього, старшого ≥
вищого начальницького складу), ¤к≥ зв≥льн¤ютьс¤ з орган≥в внутр≥шн≥х справ, за
невикористану в роц≥ зв≥льненн¤ в≥дпустку виплачуЇтьс¤ грошова компенсац≥¤.
ƒл¤ виплати грошовоњ компенсац≥њ до розрахунку беретьс¤ середньоденне грошове
забезпеченн¤ (оклад≥в грошового утриманн¤, в≥дсотковоњ надбавки за вислугу рок≥в
та 100-в≥дсотковоњ надбавки), ¤ке множитьс¤ на к≥льк≥сть дн≥в невикористаноњ
в≥дпустки.
9.10, ¬иплата грошового забезпеченн¤ в раз≥ смерт≥ особи р¤дового ≥
начальницького складу *(25)
108. ” раз≥ смерт≥ особи р¤дового ≥ начальницького складу спадкоЇмц¤м
виплачуЇтьс¤ в установленому законодавством пор¤дку грошове забезпеченн¤
повн≥стю за той м≥с¤ць, у ¤кому сталас¤ смерть, а також провад¤тьс¤ ≥нш≥
виплати, право на ¤к≥ виникло на день смерт≥, та грошова компенсац≥¤ за
невикористану чергову в≥дпустку.
109. √рошове забезпеченн¤ спадкоЇмц¤м виплачуЇтьс¤, ¤кщо вони звернулис¤ за його
одержанн¤м до зак≥нченн¤ трьох рок≥в з дн¤ смерт≥ особи р¤дового ≥
начальницького складу.
110. —≥м''¤м або особам, ¤к≥ зд≥йснювали похованн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького
складу, що загинули (померли) п≥д час проходженн¤ служби, надаЇтьс¤ допомога на
похованн¤ та компенсуютьс¤ матер≥альн≥ витрати на ритуальн≥ послуги ≥
спорудженн¤ надгробк≥в у загальному розм≥р≥ 500 гривень.
9.11. ћатер≥ально-техн≥чне ≥ ф≥нансове забезпеченн¤ миротворчих контингент≥в ≥
персоналу ”крањни, ¤кий бере участь у м≥жнародних миротворчих операц≥¤х *(26)
111. «а особами, що вход¤ть до складу миротворчих контингент≥в та персоналу
”крањни, ¤кий бере участь у м≥жнародних миротворчих операц≥¤х, збер≥гаютьс¤
виплати в нац≥ональн≥й валют≥ в розм≥р≥ 100 в≥дсотк≥в окладу за в≥йськове
(спец≥альне) званн¤, посадового окладу за останн≥м м≥сцем служби, надбавки за
вислугу рок≥в, ≥нш≥ додатков≥ види грошового забезпеченн¤ пост≥йного характеру.
10. ѕор¤док грошового забезпеченн¤ в≥др¤джених до орган≥в виконавчоњ влади та
≥нших цив≥льних установ *(27)
112. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу грошове забезпеченн¤ виплачуЇтьс¤,
виход¤чи з оклад≥в за посадами, об≥йманними зазначеними особами в органах та
установах, до ¤ких вони в≥др¤джен≥, оклад≥в за в≥йськовим званн¤м та ≥нших вид≥в
грошового забезпеченн¤ у розм≥рах ≥ в пор¤дку, визначених законодавством дл¤
в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ.
¬иплата грошового забезпеченн¤ провадитьс¤ за рахунок кошт≥в тих орган≥в
виконавчоњ влади, ≥нших цив≥льних установ, до ¤ких прикомандирован≥ зазначен≥
особи начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ,
11. ƒоплати ≥ компенсац≥њ особам, ¤к≥ працюють у зон≥ в≥дчуженн¤ ≥ зон≥
безумовного (обов''¤зкового) в≥дселенн¤ жител≥в *(28)
113. ќсобовому складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ пост≥йно виконують службов≥
обов''¤зки в зон≥ в≥дчуженн¤, провадитьс¤ доплата у 9-кратному розм≥р≥ доплати,
установленоњ дл¤ громад¤н, ¤к≥ працюють у зон≥ безумовного (обов''¤зкового)
в≥дселенн¤.
÷¤ доплата провадитьс¤ пропорц≥йно в≥дпрацьованому часу, але не б≥льше в≥д
зазначеного розм≥ру.
12. ѕор¤док та умови державного обов''¤зкового особистого страхуванн¤ ос≥б
р¤дового ≥ начальницького складу *(29)
114. —траховик виплачуЇ страхов≥ суми:
а) особам р¤дового, начальницького та в≥льнонайманого складу орган≥в ≥
п≥дрозд≥л≥в внутр≥шн≥х справ (њхн≥м спадкоЇмц¤м) у раз≥ загибел≥ (смерт≥),
пораненн¤ (контуз≥њ, травми або кал≥цтва), захворюванн¤, одержаних при виконанн≥
службових обов''¤зк≥в, пов''¤заних ≥з безпосередньою участю в охорон≥ громадського
пор¤дку ≥ громадськоњ безпеки, боротьб≥ з≥ злочинн≥стю:
- у раз≥ одержанн¤ застрахованим т¤жкого пораненн¤ (контуз≥њ, травми або
кал≥цтва) - у розм≥р≥ чотирим≥с¤чного грошового утриманн¤, легкого пораненн¤ - у
розм≥р≥ двом≥с¤чного грошового утриманн¤ за останньою посадою, ¤ку в≥н об≥ймав;
- у раз≥ встановленн¤ застрахованому ≥нвал≥дност≥, що настала в пер≥од служби
(роботи), але не п≥зн≥ш ¤к через « м≥с¤ц≥ п≥сл¤ зв≥льненн¤ з≥ служби (роботи) чи
п≥сл¤ зак≥нченн¤ цього строку, але внасл≥док захворюванн¤ чи нещасного випадку,
що мали м≥сце при виконанн≥ службових обов''¤зк≥в:
≥нвал≥дов≥ ≤ групи - у розм≥р≥ пТ¤тир≥чного грошового утриманн¤; ≥нвал≥дов≥ II
групи - у розм≥р≥ чотирир≥чного грошового утриманн¤; ≥нвал≥дов≥ III групи - у
розм≥р≥ трир≥чного грошового утриманн¤;
- у раз≥ загибел≥ (смерт≥) застрахованого його спадкоЇмц¤м (п≥сл¤ поданн¤
св≥доцтва про право на спадщину) - у розм≥р≥ дес¤тир≥чного грошового утриманн¤
загиблого (померлого) за останньою посадою, ¤ку в≥н об≥ймав. ¬иплата страхових
сум зд≥йснюЇтьс¤ з розрахунку грошового утриманн¤, передбаченого чинним
законодавством за останньою посадою, на день виплати страховоњ суми.
б) особам р¤дового, начальницького та в≥льнонайманого складу орган≥в ≥
п≥дрозд≥л≥в внутр≥шн≥х справ (њхн≥м спадкоЇмц¤м) у раз≥ загибел≥ (смерт≥),
пораненн¤ (контуз≥њ, травми або кал≥цтва), захворюванн¤, одержаних у пер≥од
проходженн¤ служби - у розм≥рах, передбачених постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в
”крањни в≥д 19 серпн¤ 1992 року є 488.
¬иплата зазначених у п≥дпунктах "а" ≥ "б" цього пункту страхових сум у зв''¤зку з
настанн¤м страховоњ под≥њ провадитьс¤ за вирахуванн¤м ран≥ше виплачених
страхових сум (з цього виду страхуванн¤) за цю ж саму страхову под≥ю. ѕри цьому
страхова сума виплачуЇтьс¤ незалежно в≥д виплат з ≥нших вид≥в страхуванн¤ ≥
виплат, зд≥йснюваних у пор¤дку в≥дшкодуванн¤ збитк≥в.
13. ѕор¤док в≥драхуванн¤ ал≥мент≥в
115. ¬≥драхуванн¤ ал≥мент≥в з грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥
начальницького складу провадитьс¤ на п≥дстав≥ виконавчих лист≥в судових орган≥в
у пор¤дку, установленому ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни, або за письмовою за¤вою
особи, ¤ка ви¤вила бажанн¤ добров≥льно сплачувати ал≥менти, поданою кер≥вников≥
органу внутр≥шн≥х справ у пор¤дку, передбаченому чинним законодавством.
јл≥менти в≥драховуютьс¤ в розм≥р≥, зазначеному у виконавчому лист≥, а при
в≥драхуванн≥ њх за за¤вою - у розм≥р≥, установленому законом.
116. ѕ≥сл¤ отриманн¤ виконавчого листа або письмовоњ за¤ви прац≥вник ф≥нансового
апарату (бухгалтер≥њ) органу внутр≥шн≥х справ чинить в≥дпов≥дн≥ записи в
особов≥й картц≥ особи, ¤ка Ї платником ал≥мент≥в.
¬иконавчий лист реЇструЇтьс¤ в книз≥ виконавчих лист≥в на в≥драхуванн¤
ал≥мент≥в.
«а¤ви про в≥драхуванн¤ ал≥мент≥в, а також про зм≥ну њх розм≥ру або припиненн¤
в≥драхуванн¤ ал≥мент≥в збер≥гаютьс¤ в пор¤дку, установленому дл¤ збер≥ганн¤
виконавчих лист≥в.
117. « ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в внутр≥шн≥х
справ в≥драхуванн¤ ал≥мент≥в провадитьс¤ щом≥с¤ц¤ з ус≥х вид≥в грошового
забезпеченн¤:
- окладу за посадою, окладу за спец≥альним званн¤м, в≥дсотковоњ надбавки за
вислугу рок≥в, надбавок за наукове званн¤ та науковий ступ≥нь, квал≥ф≥кац≥ю та
умови служби;
- нагород, що виплачуютьс¤ позаштатним л≥тературним прац≥вникам газет ≥
журнал≥в;
- ≥нших виплат, затверджених чинним законодавством. ¬≥драхуванн¤ ал≥мент≥в
провадитьс¤ ≥з суми зароб≥тку (доходу), що належить особ≥, ¤ка сплачуЇ ал≥менти,
п≥сл¤ в≥драхуванн¤ з цього зароб≥тку (доходу) податк≥в.
118. ѕри в≥драхуванн≥ ал≥мент≥в з ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в
внутр≥шн≥х справ не враховуютьс¤:
- грошова допомога при зв≥льненн≥ з орган≥в внутр≥шн≥х справ, а також ≥нш≥ види
грошового забезпеченн¤, що не мають пост≥йного характеру;
- разов≥ прем≥њ;
- прем≥њ, що присуджуютьс¤ за видатну роботу в галуз≥ науки, л≥тератури та
мистецтва;
- сума одноразовоњ винагороди за винаходи та рац≥онал≥заторськ≥ пропозиц≥њ;
- компенсац≥йн≥ виплати при командируванн≥ й переведенн≥ на роботу в ≥нш≥й
м≥сцевост≥;
- польове утриманн¤, надбавки до грошового забезпеченн¤ та ≥нш≥ суми, що
виплачуютьс¤ зам≥сть добових ≥ квартирних;
- варт≥сть обмундируванн¤ та натурального утриманн¤, що видаютьс¤ безкоштовно,
або њх грошова компенсац≥¤;
- варт≥сть квартир ≥ комунальних послуг, ¤к≥ надаютьс¤ безкоштовно;
- сума допомоги у зв''¤зку з народженн¤м дитини;
- щом≥с¤чна грошова допомога у зв''¤зку з обмеженн¤м споживанн¤ харчових
продукт≥в м≥сцевого виробництва та особистого п≥дсобного господарства громад¤н,
¤к≥ проживають на територ≥њ рад≥оактивного забрудненн¤;
- де¤к≥ ≥нш≥ виплати зг≥дно з перел≥ком, передбаченим чинним законодавством;
- державна допомога на похованн¤.
119. ¬≥драхуванн¤ ал≥мент≥в провадитьс¤ щом≥с¤ц¤, про що чинитьс¤ запис в
особов≥й картц≥ платника.
якщо за виконавчим листом в≥дпов≥дач маЇ заборгован≥сть, то њњ в≥драхуванн¤
провадитьс¤ одночасно з черговим в≥драхуванн¤м.
ѕри цьому загальна сума щом≥с¤чних в≥драхувань не повинна перевищувати 50
в≥дсотк≥в грошового забезпеченн¤ в≥дпов≥дача, обчисленого п≥сл¤ в≥драхуванн¤
податк≥в.
120. ѕересиланн¤ (видача) в≥драхованих грошей одержувачу ал≥мент≥в маЇ
провадитись ф≥нансовим апаратом (бухгалтер≥Їю) прот¤гом трьох дн≥в з дн¤ виплати
грошового забезпеченн¤ за даний м≥с¤ць незалежно в≥д того, одержав чи н≥ грошове
забезпеченн¤ за даний м≥с¤ць сам платник ал≥мент≥в.
ƒоставка одержувачу грошових переказ≥в в≥драхованих ал≥мент≥в через в≥дд≥ленн¤
зв''¤зку провадитьс¤ за рахунок платника ал≥мент≥в.
Ќа зворотному боц≥ бланка поштового переказу зазначаЇтьс¤, за ¤кий м≥с¤ць
пересилаютьс¤ ал≥менти, та сума поштового збору за пересиланн¤ грошей.
121. ѕри переведенн≥ до нового м≥сц¤ служби особи р¤дового ≥ начальницького
складу, ¤ка Ї платником ал≥мент≥в, ф≥нансовий апарат (бухгалтер≥¤):
- у триденний терм≥н пересилаЇ виконавчий лист до нового м≥сц¤ служби платника
≥з зазначенн¤м у супров≥дному лист≥, за ¤кий останн≥й м≥с¤ць ≥ в ¤к≥й сум≥
в≥драхован≥ ал≥менти, та дати њх пересилки одержувачу;
- у триденний терм≥н пов≥домл¤Ї судового виконавц¤ за м≥сцем виконанн¤
винесеного судом р≥шенн¤ та одержувача ал≥мент≥в про переведенн¤ особи р¤дового
≥ начальницького складу до нового м≥сц¤ служби ≥з зазначенн¤м органу чи умовного
найменуванн¤ установи та адреси, куди вибув платник ал≥мент≥в;
- вносить у грошовий атестат, що видаЇтьс¤ особ≥, ¤ка перем≥щаЇтьс¤,
запис про зд≥йснен≥ в≥драхуванн¤ за виконавчим листом ≥з зазначенн¤м номера й
дати видач≥ виконавчого листа, ким в≥н виданий, а також пр≥звища, ≥мен≥ та по
батьков≥ й адреси одержувача ал≥мент≥в.
” раз≥ неодержанн¤ виконавчого листа прот¤гом м≥с¤ц¤ з дн¤ прибутт¤ до нового
м≥сц¤ служби особи р¤дового ≥ начальницького складу кер≥вник ф≥нансового апарату
(бухгалтер≥њ) запитуЇ виконавчий лист з попереднього м≥сц¤ служби платника
ал≥мент≥в. ƒо одержанн¤ виконавчого листа ал≥менти в≥драховуютьс¤ на п≥дстав≥
запис≥в у грошовому атестат≥ й виписуютьс¤ одержувачу.
ѕри переведенн≥ до нового м≥сц¤ служби особи р¤дового ≥ начальницького складу, з
¤коњ ал≥менти в≥драховуютьс¤ за поданою нею за¤вою, в≥драхуванн¤ ал≥мент≥в
провадитьс¤ на п≥дстав≥ знов поданоњ ц≥Їю особою за¤ви. «аборгован≥сть за час
невиплати ал≥мент≥в у цих випадках може бути в≥драхована з боржника за його
за¤вою або ст¤гнута в судовому пор¤дку.
122. ” раз≥ л≥кв≥дац≥њ органу внутр≥шн≥х справ не над≥слан≥ за призначенн¤м
виконавч≥ листи на платник≥в ал≥мент≥в, нове м≥сце служби ¤ких нев≥доме,
передаютьс¤ п≥д час опису правонаступнику л≥кв≥дованого органу.  ер≥вник
ф≥нансового апарату (бухгалтер≥њ) правонаступника, ¤кий отримав виконавч≥ листи
л≥кв≥дованого органу, вживаЇ заход≥в до висилки виконавчих лист≥в за новим
м≥сцем служби платник≥в ал≥мент≥в.
123. ѕри зв≥льненн≥ з органу внутр≥шн≥х справ особи р¤дового ≥ начальницького
складу, ¤ка Ї платником ал≥мент≥в, у день проведенн¤ розрахунку заповнюютьс¤
в≥дпов≥дн≥ графи на зворотному боц≥ виконавчого листа, ¤кий не п≥зн≥ше
наступного п≥сл¤ проведенн¤ розрахунку дн¤ надсилаЇтьс¤ до народного суду за
новим м≥сцем роботи платника, а ¤кщо це м≥сце нев≥доме, то до народного суду за
м≥сцем його проживанн¤.
124. ѕри зв≥льненн≥ платника ал≥мент≥в з орган≥в внутр≥шн≥х справ з призначенн¤м
пенс≥њ виконавчий лист разом з пенс≥йним листом пересилаЇтьс¤ до установи банку
за м≥сцем виплати пенс≥њ.
125. ѕро вс≥ випадки руху виконавчого листа пов≥домл¤Їтьс¤ одержувач ал≥мент≥в.
126. Ќа запити народних суд≥в в≥домост≥ про розм≥р грошового забезпеченн¤
платника ал≥мент≥в пов≥домл¤ютьс¤ прот¤гом трьох дн≥в ≥з зазначенн¤м загальноњ
суми грошового забезпеченн¤, що виплачуЇтьс¤ щом≥с¤ц¤, без розшифруванн¤
складових ц≥Їњ суми.
127. ѕ≥д час документальних рев≥з≥й п≥дв≥домчих орган≥в внутр≥шн≥х справ
перев≥р¤Їтьс¤ правильн≥сть в≥драхуванн¤ ал≥мент≥в, а також своЇчасн≥сть переказу
або видач≥ њх одержувачам.
14. √рошов≥ атестати
128. ѕри перем≥щенн¤х, переведенн¤х, а також зв≥льненн≥ ос≥б р¤дового ≥
начальницького складу ф≥нансовий апарат (бухгалтер≥¤) зобов''¤заний задовольнити
њх ус≥ма належними видами грошового забезпеченн¤ та дорожнього забезпеченн¤ ≥
про виплачен≥ суми зробити в≥дпов≥дн≥ записи в грошовому атестат≥.
√рошовий атестат особам р¤дового ≥ начальницького складу видаЇтьс¤:
а) в ус≥х випадках перем≥щенн¤ з одного органу внутр≥шн≥х справ до ≥ншого, у
тому числ≥ при направленн≥ до вищих навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни дл¤
навчанн¤. ” раз≥, ¤кщо грошовий атестат з будь-¤ких причин при вибутт≥ виданий
не був, ф≥нансовий апарат (бухгалтер≥¤) зобов''¤заний вислати цей атестат за
новим м≥сцем служби вибулого;
б) при переведенн≥ ос≥б середнього, старшого ≥ вищого начальницького складу з
орган≥в внутр≥шн≥х справ до «бройних —ил ”крањни та —лужби безпеки ”крањни;
в) при прикомандируванн≥ ос≥б начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ до
≥нших центральних орган≥в виконавчоњ влади або п≥дв≥домчих њм установ,
п≥дприЇмств та орган≥зац≥й ≥з залишенн¤м у кадрах ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ
”крањни у випадках, коли за прикомандированими збер≥гаютьс¤ права, п≥льги та
переваги, ¤кими користуютьс¤ в≥дпов≥дно до чинного законодавства особи
начальницького складу, що проход¤ть службу в органах внутр≥шн≥х справ;
г) при зв≥льненн≥ з орган≥в внутр≥шн≥х справ у запас або в≥дставку з
призначенн¤м пенс≥њ.
ќсобам, ¤к≥ зв≥льн¤ютьс¤ з призначенн¤м пенс≥њ, грошовий атестат на руки не
видаЇтьс¤, а передаЇтьс¤ разом з ≥ншими документами до в≥дпов≥дного п≥дрозд≥лу
органу внутр≥шн≥х справ дл¤ призначенн¤ пенс≥њ.
129. √рошовий атестат видаЇтьс¤ п≥д розписку в особов≥й картц≥ на грошове
забезпеченн¤. ” журнал≥, де реЇструютьс¤ грошов≥ атестати, зазначаЇтьс¤:
- номер ≥ дата видач≥ грошового атестата;
- пр≥звище, ≥м''¤ та по батьков≥ власника атестата, об≥ймана ним посада, званн¤;
- куди вибув власник атестата;
- до ¤кого часу виплачено грошове забезпеченн¤, з ¤кого окладу ≥ ¤к≥ виплачен≥
надбавки.
130. ѕри наведенн≥ в атестат≥ даних про зроблений розрахунок особлива увага
звертаЇтьс¤ на заповненн¤ таких показник≥в:
- посадовий оклад;
- оклад за штатною посадою (без компенсац≥њ зам≥сть продовольчого пайка);
- грошова компенсац≥¤ зам≥сть продовольчого пайка. якщо була встановлена видача
пайка натурою (або у вигл¤д≥ безкоштовного харчуванн¤), у другому р¤дку
вказуЇтьс¤: "натурою".
якщо дана особа не мала права на одержанн¤ пайка натурою (або харчуванн¤
безкоштовно) чи грошовоњ компенсац≥њ зам≥сть продпайка, у другому р¤дку атестата
обов''¤зково вказуЇтьс¤: "не встановлено";
- у розд≥л≥ "«адоволений такими видами грошового забезпеченн¤" у в≥льних р¤дках
зазначаЇтьс¤ розм≥р надбавки за безперервну службу в м≥сц¤х, прир≥вн¤них до
особливих умов несенн¤ служби, та ≥нш≥ надбавки й доплати ≥з зазначенн¤м
в≥дсотка ≥ суми цих виплат.
131. √рошов≥ атестати розб≥рливо заповнюютьс¤ ≥ п≥дписуютьс¤ кер≥вником органу
внутр≥шн≥х справ та начальником ф≥нансового апарату (бухгалтер≥њ), п≥сл¤ чого
скр≥плюютьс¤ печаткою.
Ќе дозвол¤Їтьс¤ заповненн¤ грошових атестат≥в ол≥вцем.
√рошов≥ атестати без печатки чи п≥дпису, з п≥дчистками або ≥з заздалег≥дь не
обумовленими виправленн¤ми, а також неправильно заповнен≥ вважаютьс¤ нед≥йсними.
” грошовому атестат≥ маЇ бути п≥дпис його власника, що п≥дтверджуЇ правильн≥сть
запис≥в за проведеними розрахунками.
132. ќсоб≥, ¤ка прибула до нового м≥сц¤ служби ≥ не пред''¤вила грошового
атестата (у зв''¤зку ≥з втратою або з ≥нших причин), виплачуЇтьс¤ грошове
забезпеченн¤, починаючи з першого числа наступного за поточним м≥с¤ц¤ на
п≥дстав≥ рапорту, в ¤кому прибулий вказуЇ причину неподанн¤ грошового атестата,
розм≥р грошового забезпеченн¤ за останн≥м м≥сцем роботи та дату отриманн¤
атестата.
ќдночасно начальник ф≥нансового апарату (бухгалтер≥њ) запитуЇ дубл≥кат грошового
атестата за колишн≥м м≥сцем служби зазначеноњ особи ≥ у раз≥ нев≥дпов≥дност≥
даних рапорту та дубл≥ката зд≥йснюЇтьс¤ перерахунок грошового забезпеченн¤, ¤ке
було видано.
133. Ѕланки грошових атестат≥в виготовл¤ютьс¤ дл¤ центрального апарату
ћ≥н≥стерства ƒепартаментом адм≥н≥стративно-господарського забезпеченн¤, а на
м≥сц¤х - ф≥нансовими апаратами √”ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥
 иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, ”ћ¬— ”крањни в област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та њх
м≥ських управл≥нн¤х.
Ќа ф≥нансов≥ апарати покладено забезпеченн¤ бланками грошових атестат≥в ус≥х
п≥дв≥домчих орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в внутр≥шн≥х справ, розташованих на територ≥њ
м≥ста.
III. ”мови оплати прац≥ прац≥вник≥в, ¤к≥ не мають спец≥альних звань р¤дового ≥
начальницького складу
15. ќплата прац≥ прац≥вник≥в апарат≥в орган≥в виконавчоњ влади
134. ѕосадов≥ оклади прац≥вник≥в, ¤к≥ не мають спец≥альних звань р¤дового ≥
начальницького складу центрального апарату ћ¬— ”крањни, апарат≥в √”ћ¬— ”крањни в
јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, ”ћ¬— ”крањни в
област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та на транспорт≥ (додаток є 2) *(30)
135. Ќадбавка за ранг державного службовц¤ виплачуЇтьс¤ до посадового окладу ≥
маЇ так≥ розм≥ри *(31):
–анг державного службовц¤_____–озм≥р надбавки, грн.
________________1 ранг__________160
________________2 ранг__________150_____________
________________3 ранг_________________145_____________
________________4 ранг_______________140_____________
________________5 ранг________ 130
б ранг ~ 120
________________7 ранг___________»0_____________
________________8 ранг________"________100_____________
_^_____________9 ранг______________90______________
_______________10 ранг_________80 _________
_______________11 ранг________________70______________
_______________12 ранг__________60______
_______________13 ранг________________55______________
________________14 ранг_______________50_____________
_______________15 ранг________________45______________
–анги державного службовц¤ присвоюютьс¤ в ≥ндив≥дуальному пор¤дку в≥дпов≥дно до
об≥йманоњ посади, р≥вн¤ профес≥йноњ квал≥ф≥кац≥њ та результат≥в роботи.
ќсобам, ¤к≥ вперше зарахован≥ на державну службу, присвоюЇтьс¤, ¤к правило,
найнижчий ранг, передбачений дл¤ в≥дпов≥дноњ категор≥њ посад.
–анги присвоюютьс¤ державним службовц¤м одночасно з прийн¤тт¤м њх на державну
службу або призначенн¤м на вищу посаду.
—пец≥ал≥стам центрального апарату ћ¬— ”крањни може бути присвоЇно 11, 10 ≥ 9
ранг.
—пец≥ал≥стам апарат≥в √”ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та
 ињвськ≥й област≥, ”ћ¬— ”крањни в област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та на транспорт≥
може бути присвоЇно 13, 12 ≥ 11 ранг.
—пец≥ал≥стам апарат≥в м≥ських, районних в≥дд≥л≥в внутр≥шн≥х справ, л≥н≥йних
управл≥нь, в≥дд≥л≥в, в≥дд≥лень внутр≥шн≥х справ на зал≥зниц¤х може бути
присвоЇно 15, 14 ≥ 13 ранг.
ƒержавному службовцю, ¤кий працюЇ неповний робочий день (тиждень), надбавка за
ранг зд≥йснюЇтьс¤ пропорц≥йно в≥дпрацьованому часу.
136. Ќадбавка за вислугу рок≥в державним службовц¤м *(32) Ќадбавка за вислугу
рок≥в виплачуЇтьс¤ державним службовц¤м
щом≥с¤чно у в≥дсотках до посадового окладу з урахуванн¤м доплати за ранг ≥
залежно в≥д стажу державноњ служби в таких розм≥рах:
понад 3 роки - 10 в≥дсотк≥в;
понад 5 рок≥в - 15 в≥дсотк≥в;
понад 10 рок≥в - 20 в≥дсотк≥в;
понад 15 рок≥в - 25 в≥дсотк≥в;
понад 20 рок≥в - 30 в≥дсотк≥в;
понад 25 рок≥в - 40 в≥дсотк≥в.
137. Ќадбавка за вислугу рок≥в службовц¤м *(33)
Ќадбавка за вислугу рок≥в службовц¤м апарат≥в ћ¬— ”крањни, головних управл≥нь
ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥,
управл≥нь ћ¬— ”крањни в област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та на транспорт≥, њх
м≥ських, районних, л≥н≥йних в≥дд≥л≥в (управл≥нь) виплачуЇтьс¤ щом≥с¤чно у
в≥дсотках до посадового окладу залежно в≥д стажу роботи:
понад 3 роки - 10 в≥дсотк≥в; понад 5 рок≥в - 15 в≥дсотк≥в; понад 10 рок≥в - 20
в≥дсотк≥в; понад 15 рок≥в - 25 в≥дсотк≥в; понад 20 рок≥в - 30 в≥дсотк≥в; понад
25 рок≥в - 40 в≥дсотк≥в.
138. 100-в≥дсоткова надбавка *(34)
ѕрац≥вникам орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ утримуютьс¤ за рахунок ƒержавного
бюджету, виплачуЇтьс¤ щом≥с¤чна надбавка в розм≥р≥ 100 в≥дсотк≥в посадових
оклад≥в без передбачених законодавством п≥двищень, ¤к≥ формують нов≥ посадов≥
оклади.
139. ≤нш≥ надбавки, доплати, прем≥¤, матер≥альна допомога *(35) ѕрац≥вникам
апарат≥в ћ¬— ”крањни, головних управл≥нь ћ¬— ”крањни в
јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, управл≥нь ћ¬—
”крањни в област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та на транспорт≥, њх м≥ських, районних,
л≥н≥йних в≥дд≥л≥в (управл≥нь) виплачуЇтьс¤:
- надбавка за знанн¤ та використанн¤ в робот≥ ≥ноземноњ мови: одн≥Їњ
Ївропейськоњ - 10 в≥дсотк≥в, одн≥Їњ сх≥дноњ, угро-ф≥нськоњ або африканськоњ - 15
в≥дсотк≥в, двох ≥ б≥льше мов - 25 в≥дсотк≥в посадового окладу;
- доплата за науковий ступ≥нь кандидата або доктора наук з в≥дпов≥дноњ
спец≥альност≥ - у розм≥р≥ в≥дпов≥дно 15 ≥ 20 в≥дсотк≥в посадового окладу;
- надбавка за почесне званн¤ Дзаслужений" - у розм≥р≥ 15 в≥дсотк≥в посадового
окладу.
ƒоплати за науковий ступ≥нь та надбавка за почесне званн¤ виплачуютьс¤
прац≥вникам, ¤кщо њх д≥¤льн≥сть зб≥гаЇтьс¤ за проф≥лем з науковим ступенем або
почесним званн¤м.
140.  ер≥вники мають право в межах фонду оплати прац≥ встановлювати:
- надбавки за висок≥ дос¤гненн¤ у прац≥ або за виконанн¤ особливо важливоњ
роботи - у розм≥р≥ до 50 в≥дсотк≥в посадового окладу з урахуванн¤м надбавки за
ранг державного службовц¤;
- доплати:
а) за виконанн¤ обов''¤зк≥в тимчасово в≥дсутн≥х прац≥вник≥в цих же категор≥й
персоналу (у раз≥ хвороби, в≥дпустки без збереженн¤ зароб≥тноњ плати тощо) - до
50 в≥дсотк≥в посадового окладу в≥дсутнього прац≥вника;
б) за виконанн¤ обов''¤зк≥в тимчасово в≥дсутн≥х прац≥вник≥в - ж≥нок, ¤к≥
перебувають у частково оплачуван≥й в≥дпустц≥ по догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤
нею трир≥чного в≥ку чи у в≥дпустц≥ без збереженн¤ зароб≥тноњ плати тривал≥стю,
визначеною в медичному висновку, але не б≥льш н≥ж до дос¤гненн¤ дитиною
шестир≥чного в≥ку, - до 30 в≥дсотк≥в посадового окладу за основною роботою з
використанн¤м на цю мету економ≥њ зароб≥тноњ плати на посадах, що об≥ймають
в≥дсутн≥ ≥з зазначених причин прац≥вники.
141. ѕрем≥юванн¤ прац≥вник≥в зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до њх особистого внеску в
загальн≥ результати роботи в межах фонду прем≥юванн¤, утвореного в розм≥р≥
трим≥с¤чного фонду оплати прац≥ та економ≥њ фонду оплати прац≥.
142. ћатер≥альна допомога дл¤ вир≥шенн¤ соц≥ально-побутових питань та допомога
на оздоровленн¤ надаЇтьс¤ прац≥вникам у розм≥р≥ середньом≥с¤чноњ зароб≥тноњ
плати.  р≥м того, державним службовц¤м виплачуЇтьс¤ допомога дл¤ оздоровленн¤ в
розм≥р≥ посадового окладу при наданн≥ щор≥чноњ в≥дпустки *(36)
143. ƒержавним службовц¤м за сумл≥нну безперервну працю в органах державноњ
влади, зразкове виконанн¤ трудових обов''¤зк≥в виплачуЇтьс¤ грошова винагорода
*(37)
144.  ер≥вники, виход¤чи з р≥вн¤ квал≥ф≥кац≥њ, ступен¤ завантаженост≥ та ¤кост≥
виконуваноњ роботи, можуть установлювати прац≥вникам юридичних служб, до
обов''¤зк≥в ¤ких входить зд≥йсненн¤ правовоњ експертизи нормативно-правових акт≥в
≥ проект≥в таких акт≥в, п≥дготовка ≥ редагуванн¤ нормативно-правових акт≥в та њх
в≥зуванн¤ ¤к юристом чи виконавцем *(5):
- посадов≥ оклади, зб≥льшен≥ на 50 в≥дсотк≥в;
- щом≥с¤чну надбавку за особлив≥ умови проходженн¤ державноњ служби, складн≥сть,
напружен≥сть роботи - у розм≥р≥ до 50 в≥дсотк≥в посадового окладу з урахуванн¤м
доплати за ранг державного службовц¤;
- щом≥с¤чну надбавку за висок≥ дос¤гненн¤ у прац≥ ≥ виконанн¤ особливо важливоњ
роботи - у розм≥р≥ до 80 в≥дсотк≥в посадового окладу з урахуванн¤м доплати за
ранг державного службовц¤;
- розм≥р прем≥й, зб≥льшений на 20 в≥дсотк≥в середнього розм≥ру, що виплачуЇтьс¤
у в≥дпов≥дному державному орган≥;
- надбавку за почесне званн¤ "«аслужений юрист ”крањни" - у розм≥р≥ 30 в≥дсотк≥в
посадового окладу з урахуванн¤м доплати за ранг державного службовц¤;
- розм≥ри матер≥альноњ допомоги дл¤ вир≥шенн¤ соц≥ально-побутових питань та
допомоги на оздоровленн¤ - у розм≥р≥ двом≥с¤чноњ зароб≥тноњ плати.
16. ќплата прац≥ роб≥тник≥в, зайн¤тих обслуговуванн¤м орган≥в виконавчоњ влади
*(38)
145. «ароб≥тна плата роб≥тник≥в, зайн¤тих обслуговуванн¤м орган≥в внутр≥шн≥х
справ складаЇтьс¤ з: посадового окладу, в≥дсотковоњ надбавки за безперервну
роботу, 100-в≥дсотковоњ надбавки, надбавок, доплат, матер≥альноњ допомоги,
прем≥й.
146. ѕосадов≥ оклади (тарифн≥ ставки) роб≥тник≥в, зайн¤тих обслуговуванн¤м
орган≥в виконавчоњ влади, визначаютьс¤ зг≥дно з посадовими окладами (тарифними
ставками), затвердженими наказом ћ≥н≥стерства прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики
”крањни.
147. ¬≥дсоткова надбавка за безперервну роботу.
¬≥дсоткова надбавка за безперервну роботу роб≥тникам, зайн¤тим обслуговуванн¤м
орган≥в внутр≥шн≥х справ, виплачуЇтьс¤ щом≥с¤чно у в≥дсотках до посадового
окладу (тарифноњ ставки) за основною посадою в таких розм≥рах:
понад 2 роки - 5 в≥дсотк≥в;
понад 5 рок≥в - 10 в≥дсотк≥в;
понад 10 рок≥в - 15 в≥дсотк≥в;
понад 15 рок≥в - 20 в≥дсотк≥в;
понад 20 рок≥в - 25 в≥дсотк≥в.
ѕрац≥вникам, ¤к≥ одержують п≥двищен≥ посадов≥ оклади (тарифн≥ ставки),
в≥дсоткова надбавка за безперервну роботу обчислюЇтьс¤ з п≥двищених посадових
оклад≥в (тарифних ставок).
148. 100-в≥дсоткова надбавка
–об≥тникам, зайн¤тим обслуговуванн¤м орган≥в виконавчоњ влади, виплачуЇтьс¤
щом≥с¤чна надбавка в розм≥р≥ 100 в≥дсотк≥в посадових оклад≥в без урахуванн¤
передбачених законодавством п≥двищень, ¤к≥ формують нов≥ посадов≥ оклади.
149. ≤нш≥ надбавки, доплати, прем≥њ, матер≥альна допомога *(38)
” межах установлених фонд≥в оплати прац≥ та граничноњ чисельност≥ прац≥вник≥в
кер≥внику надаЇтьс¤ право встановлювати: доплати:
- роб≥тникам, зайн¤тим на роботах з важкими ≥ шк≥дливими умовами прац≥, у
розм≥р≥ до 12 в≥дсотк≥в, за роботу в особливо шк≥дливих умовах - до 24 в≥дсотк≥в
посадового окладу;
- за сум≥щенн¤ профес≥й (посад), розширенн¤ зони обслуговуванн¤ або зб≥льшенн¤
обс¤г≥в виконуваних роб≥т;
- за роботу в н≥чний час - у розм≥р≥ до 35 в≥дсотк≥в годинноњ тарифноњ ставки
(посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку;
надбавки:
- за складн≥сть, напружен≥сть у робот≥ у розм≥р≥ до 50 в≥дсотк≥в тарифноњ ставки
(м≥с¤чного окладу);
- до тарифних ставок за високу профес≥йну майстерн≥сть дл¤ роб≥тник≥в III
розр¤ду в розм≥р≥ 12 в≥дсотк≥в, IV розр¤ду - до 16 в≥дсотк≥в, V розр¤ду - до 20
в≥дсотк≥в ≥ VI розр¤ду - до 24 в≥дсотк≥в в≥дпов≥дноњ тарифноњ ставки;
- надавати матер≥альну допомогу в розм≥р≥ середньом≥с¤чного зароб≥тку;
- прем≥юванн¤ роб≥тник≥в проводити залежно в≥д њхнього внеску в к≥нцев≥
результати роботи.  онкретний розм≥р прем≥й граничними розм≥рами не обмежуЇтьс¤.
17. ќплата прац≥ прац≥вник≥в окремих п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни *39
17.1. ”мови оплати прац≥ прац≥вник≥в окремих п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни, ¤к≥ мають
м≥жгалузевий характер
150. «азначеними умовами передбачаЇтьс¤ п≥двищенн¤ посадових оклад≥в:
а) за почесн≥ званн¤: "народний" Ч на 40 в≥дсотк≥в; "заслужений" - на 20
в≥дсотк≥в;
б) за спортивн≥ званн¤:
"заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20 в≥дсотк≥в; "майстер
спорту м≥жнародного класу" - на 15 в≥дсотк≥в; "майстер спорту" - на 10
в≥дсотк≥в.
ѕосадов≥ оклади прац≥вник≥в п≥двищуютьс¤, ¤кщо њх д≥¤льн≥сть за проф≥лем
в≥дпов≥даЇ почесному або спортивному званню;
в) прибиральникам прим≥щень, ¤к≥ використовують дез≥нф≥куюч≥ засоби, а також
тим, хто зайн¤тий прибиранн¤м туалет≥в, Чна 10 в≥дсотк≥в.
151. ” межах установленого фонду оплати прац≥ та граничноњ чисельност≥
прац≥вник≥в кер≥внику надаЇтьс¤ право встановлювати:
доплати:
а) у розм≥р≥ до 50 в≥дсотк≥в посадового окладу в≥дсутнього прац≥вника або за
вакантною посадою:
- за виконанн¤ обов''¤зк≥в тимчасово в≥дсутн≥х прац≥вник≥в;
- за сум≥щенн¤ профес≥й (посад);
- за розширенн¤ зони обслуговуванн¤ або зб≥льшенн¤ обс¤гу виконуваних роб≥т.
«азначен≥ види доплат не встановлюютьс¤ кер≥вниками бюджетних установ та
орган≥зац≥й њх заступникам, кер≥вникам структурних п≥дрозд≥л≥в цих установ та
орган≥зац≥й та њх заступникам;
б) у розм≥р≥ до 40 в≥дсотк≥в годинноњ тарифноњ ставки (посадового окладу) за
роботу в н≥чний час, ¤кщо вищий розм≥р не визначено законодавством, за кожну
годину роботи з 22-њ години до 6-њ години ранку;
в) за вчене званн¤:
професора - у граничному розм≥р≥ 33 в≥дсотки посадового окладу (ставки
зароб≥тноњ плати);
доцента, старшого наукового сп≥вроб≥тника - у граничному розм≥р≥ 25 в≥дтсок≥в
посадового окладу (ставки зароб≥тноњ плати);
г) за науковий ступ≥нь:
доктора наук - у граничному розм≥р≥ 25 в≥дсотк≥в посадового окладу (ставки
зароб≥тноњ плати);
кандидата наук - у граничному розм≥р≥ 15 в≥дсотк≥в посадового окладу (ставки
зароб≥тноњ плати).
«азначен≥ доплати встановлюютьс¤, ¤кщо д≥¤льн≥сть прац≥вник≥в за проф≥лем
в≥дпов≥даЇ вченому званню або науковому ступеню;
надбавки:
а) у розм≥р≥ до 50 в≥дсотк≥в посадового окладу:
- за висок≥ дос¤гненн¤ у прац≥;
- за виконанн¤ особливо важливоњ роботи (на терм≥н њњ виконанн¤);
- за складн≥сть, напружен≥сть у робот≥.
152. √раничний розм≥р зазначених надбавок дл¤ одного прац≥вника не повинен
перевищувати 50 в≥дсотк≥в посадового окладу. ÷е обмеженн¤ не поширюЇтьс¤ на
прац≥вник≥в нац≥ональних заклад≥в (установ).
” раз≥ несвоЇчасного виконанн¤ завдань, пог≥ршенн¤ ¤кост≥ роботи ≥ порушенн¤
трудовоњ дисципл≥ни ц≥ надбавки скасовуютьс¤ або зменшуютьс¤.
153.  ер≥вник маЇ право надавати прац≥внику в межах установленого фонду оплати
прац≥ та граничноњ чисельност≥ прац≥вник≥в матер≥альну допомогу, у тому числ≥ на
оздоровленн¤, а також затверджувати пор¤док ≥ розм≥ри прем≥юванн¤ прац≥вник≥в
в≥дпов≥дно до њх особистого внеску в загальн≥ результати роботи.
ћатер≥альна допомога на похованн¤ надаЇтьс¤ в сум≥ не б≥льше н≥ж один посадовий
оклад на р≥к.
17.2. «ароб≥тна плата прац≥вник≥в окремих п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни
(автогосподарств, њдалень, ∆ √ та побутового обслуговуванн¤,
ремонтно-буд≥вельних орган≥зац≥й, баз, майстерень
зв''¤зку та ≥нших) складаЇтьс¤ з:
154. ѕосадових оклад≥в.
155. ¬≥дсотковоњ надбавки за безперервну роботу, ¤ка виплачуЇтьс¤ щом≥с¤чно у
в≥дсотках до посадових оклад≥в (тарифних ставок) за основною штатною посадою в
таких розм≥рах:
понад 2 роки - 5 в≥дсотк≥в;
понад 5 рок≥в - 10 в≥дсотк≥в;
понад 10 рок≥в - 15 в≥дсотк≥в;
понад 15 рок≥в - 20 в≥дсотк≥в;
понад 20 рок≥в - 25 в≥дсотк≥в.
ѕрац≥вникам, ¤к≥ одержують п≥двищен≥ посадов≥ оклади (тарифн≥ ставки),
в≥дсоткова надбавка за безперервну роботу обчислюЇтьс¤ з п≥двищених посадових
оклад≥в (тарифних ставок).
156. ўом≥с¤чноњ 100-в≥дсотковоњ надбавки.
157. ≤нших доплат ≥ надбавок, матер≥альноњ допомоги та прем≥њ, передбачених
”мовами оплати прац≥ прац≥вник≥в окремих п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни, ¤к≥ мають
м≥жгалузевий характер .
17.3. «ароб≥тна плата прац≥вник≥в установ, заклад≥в та
орган≥зац≥й окремих галузей бюджетноњ сфери (навчальних
заклад≥в, заклад≥в осв≥ти, охорони здоров''¤,
соц≥ального забезпеченн¤, культури)
158. ”мови оплати прац≥ ц≥Їњ категор≥њ прац≥вник≥в визначен≥ ”мовами оплати
прац≥ прац≥вник≥в окремих п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни, ¤к≥ мають м≥жгалузевий
характер, та ≥ншими галузевими нормативно-правовими актами.
«ароб≥тна плата прац≥вник≥в складаЇтьс¤ з: - посадових оклад≥в:
а) прац≥вник≥в заклад≥в охорони здоров''¤ та установ соц≥ального захисту
населенн¤ *(40);
б) прац≥вник≥в навчальних заклад≥в, заклад≥в осв≥ти та наукових установ
в) прац≥вник≥в заклад≥в та орган≥зац≥й культури *(42);
г) прац≥вник≥в науково-досл≥дних установ ≥ орган≥зац≥й (додаток 4); - надбавки
за вислугу рок≥в:
а) прац≥вник≥в заклад≥в охорони здоров''¤ та установ соц≥ального захисту
населенн¤ *(40);
б) прац≥вник≥в навчальних заклад≥в, заклад≥в осв≥ти та наукових установ Х(43);
в) прац≥вник≥в науково-досл≥дних установ ≥ орган≥зац≥й (науков≥ прац≥вники та
спец≥ал≥сти, ¤к≥ виконують науково-досл≥дн≥ та технолог≥чн≥ роботи) *(44);
г) надбавки за безперервну роботу прац≥вник≥в заклад≥в та орган≥зац≥й культури,
науково-досл≥дних установ ≥ орган≥зац≥й (кр≥м зазначених у пункт≥ "в"):
за безперервну роботу в≥д 2 рок≥в ≥ вище - 5 в≥дсотк≥в;
за безперервну роботу в≥д 5 рок≥в ≥ вище - 10 в≥дсотк≥в;
за безперервну роботу в≥д 10 рок≥в ≥ вище - 15 в≥дсотк≥в;
за безперервну роботу в≥д 15 рок≥в ≥ вище - 20 в≥дсотк≥в;
за безперервну роботу в≥д 20 рок≥в ≥ вище - 25 в≥дсотк≥в.
ѕрац≥вникам, ¤к≥ одержують п≥двищен≥ посадов≥ оклади (ставки зароб≥тноњ плати),
в≥дсоткова надбавка за безперервну роботу обчислюЇтьс¤ з п≥двищених посадових
оклад≥в (ставок зароб≥тноњ плати).
¬≥дсоткова надбавка за безперервну роботу враховуЇтьс¤ при обчисленн≥ середнього
зароб≥тку, що збер≥гаЇтьс¤ за прац≥вником в≥дпов≥дно до чинного законодавства, а
також при встановленн≥ середнього зароб≥тку, з ¤кого обчислюютьс¤ пенс≥њ ≥
в≥дшкодовуютьс¤ збитки, завдан≥ прац≥внику кал≥цтвом або ≥ншим пошкодженн¤м
здоров''¤, пов''¤заним з його працею;
- 100-в≥дсотковоњ надбавки:
зазначена надбавка виплачуЇтьс¤ кер≥вникам, спец≥ал≥стам, службовц¤м та
роб≥тникам установ ≥ орган≥зац≥й осв≥ти, науки, охорони здоров''¤, соц≥ального
забезпеченн¤ та культури орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в внутр≥шн≥х справ, а медичним
прац≥вникам - у розм≥р≥ базових схемних посадових оклад≥в;
- ≥нших надбавок ≥ доплат (¤к≥ не передбачен≥ вищезазначеними умовами оплати
прац≥):
а) прац≥вникам заклад≥в охорони здоров''¤ та установ соц≥ального захисту
населенн¤ *(40);
б) прац≥вникам навчальних заклад≥в, заклад≥в осв≥ти та наукових установ *(45);
- п≥двищень посадових оклад≥в (¤к≥ не передбачен≥ вищезазначеними умовами оплати
прац≥):
а) п≥двищенн¤ посадових оклад≥в та розм≥р≥в ставок зароб≥тноњ плати медичних та
фармацевтичних прац≥вник≥в за роботу в систем≥:
Ќайменуванн¤–озм≥р п≥двищенн¤
- як≥ обслуговують прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ та член≥в њх с≥мей
в медичних установах (л≥карн¤х, госп≥тал¤х, пол≥кл≥н≥ках, амбулатор≥¤х,
в≥йськово-л≥карн¤них ком≥с≥¤х, ћ–÷, сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чних,
санаторно-курортних установах, медичних частинах ≥ здоровпунктах
навчальних заклад≥в), аптечних установах, будинках в≥дпочинку,
панс≥онатах, проф≥лактор≥¤х25 в≥дсотк≥в
- як≥ обслуговують ≥нших прац≥вник≥в вищезазначених заклад≥в20 в≥дсотк≥в
- як≥ обслуговують прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ у приймальниках
розпод≥льниках дл¤ неповнол≥тн≥х, дл¤ ос≥б, затриманих за брод¤жництво й
жебрацтво, спец≥альних приймальниках дл¤ ос≥б, адм≥н≥стративно
заарештованих, ≥зол¤торах дл¤ тимчасового утриманн¤ затриманих ≥ вз¤тих
п≥д варту ос≥б20 в≥дсотк≥в

б) п≥двищенн¤ посадових оклад≥в прац≥вникам навчальних заклад≥в (у тому числ≥
тих, що мають статус "нац≥ональних" установ), заклад≥в осв≥ти та наукових
установ *(46);
в) п≥двищенн¤ посадових оклад≥в прац≥вникам заклад≥в та орган≥зац≥й культури (у
тому числ≥ тих, що мають статус "нац≥ональних" заклад≥в культури) *(47).
159.  ер≥вник маЇ право надавати прац≥внику в межах установленого фонду оплати
прац≥ та граничноњ чисельност≥ прац≥вник≥в матер≥альну допомогу, у тому числ≥ на
оздоровленн¤, а також затверджувати пор¤док ≥ розм≥ри прем≥юванн¤ прац≥вник≥в
в≥дпов≥дно до њх особистого внеску в загальн≥ результати роботи.
ћатер≥альна допомога на похованн¤ надаЇтьс¤ в сум≥ не б≥льш н≥ж один посадовий
оклад на р≥к.
ѕерел≥к нормативно-правових акт≥в, ¤к≥ регламентують умови грошового
забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та оплати прац≥ прац≥вник≥в
орган≥в внутр≥шн≥х справ
* (1) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926/96" ѕро умови
грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та оплати прац≥
прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ" (статт¤ ≥ ”казу) (з≥ зм≥нами, внесеними
зг≥дно з ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 31 серпн¤ 2001 року є 771/2001 "ѕро
внесенн¤ зм≥н до ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926"
(п≥дпункт 2 статт≥ 1 ”казу);
постанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 8 липн¤ 1999 р. є 1223 "ѕро заходи щодо
виконанн¤ статт≥ 2 ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 16 червн¤ 1999 року є 650"
(пункт 1 постанови).
* (2) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 29 с≥чн¤ 1999 року N 98/99 "ѕро п≥двищенн¤
оклад≥в в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в
внутр≥шн≥х справ за в≥йськовими (спец≥альними) званн¤ми" (статт¤ 1 ”казу).
* (3) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року N 926/96 "ѕро умови
грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та оплати прац≥
прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ" (додаток є 10 до ”казу).
* (4) –озм≥ри додаткових вид≥в грошового утриманн¤ /надбавок, доплат/
стимулюючого характеру ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ ”крањни, погоджених ћ≥н≥стерством прац≥ та ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни
в≥д 26 с≥чн¤ 1994 року є 08-260/15-203.
* (5) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 11 грудн¤ 2001 року є 1207/2001 "ѕро де¤к≥
заходи щодо зм≥цненн¤ юридичних служб державних орган≥в".
* (6) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926/96" ѕро умови
грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та оплати прац≥
прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ" (статт¤ 2-1 ”казу);
”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 31 серпн¤ 2001 року є 771/2001 "ѕро внесенн¤ зм≥н до
”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926" (п≥дпункт 1 статт≥ 1
”казу);
”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 7 листопада 2001 року є 1052 /2001 "ѕро внесенн¤
зм≥н до ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926";
”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 22 березн¤ 2002 року є 289/2002 " ѕро внесенн¤ зм≥н
до ”каз≥в ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року N 926 ≥ в≥д 23 лютого 2002
року є 173" (статт¤ 1 ”казу).
(7) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926/96 "ѕро умови грошового
забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та оплати прац≥ прац≥вник≥в
орган≥в внутр≥шн≥х справ" (статт¤ 5 ”казу).
* (8) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926/96 "ѕро умови
грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та оплати прац≥
прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ" (статт¤ 2 ”казу).
* (9) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 15 червн¤ 1994 року є 414.
* (10) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 22.12.1995 рокує 1037.
* (11) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 13 березн¤ 2002 року є 334 "ѕро
внесенн¤ зм≥н до де¤ких постанов  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни" (пункт «
постанови).
* (12) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 25 липн¤ 2000 року є 1170 "ѕро
надбавки до посадових оклад≥в в≥йськовослужбовц¤м, особам р¤дового ≥
начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та крим≥нально-виконавчоњ
системи, ¤к≥ мають спортивн≥ званн¤" (пункти 3, 4 постанови).
* (13) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 12 грудн¤ 2002 року є 1879 "ѕро
встановленн¤ надбавки за несенн¤ служби вахтовим методом особам р¤дового ≥
начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ".
* (14) ƒоповненн¤, погоджен≥ ћ≥н≥стерством прац≥ та ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в
”крањни, в≥д 10 лютого 1997 року є 11-454 до –озм≥р≥в додаткових вид≥в грошового
утриманн¤ /надбавок, доплат/ стимулюючого характеру ос≥б р¤дового ≥
начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни, погоджених ћ≥н≥стерством
прац≥ та ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 26 с≥чн¤ 1994 року є 08-260/15-203.
ѕункт 7 –озм≥р≥в.
* (15) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926/96 "ѕро умови
грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та оплати прац≥
прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ" (статт¤ 2 ”казу).
* (16) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926/96 "ѕро умови
грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та оплати прац≥
прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ" (статт¤ 4 ”казу).
* (17) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926/96 "ѕро умови
грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та оплати прац≥
прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ" (статт¤ 5 ”казу).
* (18) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926/96 "ѕро умови
грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та оплати прац≥
прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ". јбзац п''¤тий п≥дпункту "а" статт≥ « ”казу
в редакц≥њ ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 16 червн¤ 1999 року є 650/99 "ѕро
додатков≥ заходи щодо пол≥пшенн¤ д≥¤льност≥ орган≥в внутр≥шн≥х справ та
громадських формувань з охорони громадського пор¤дку".
* (19) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926/96 "ѕро умови
грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та оплати прац≥
прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ" (абзац шостий п≥дпункту "а" статт≥ «
”казу).
* (20) ѕостанова ¬ерховноњ –ади ”крањни в≥д 16 грудн¤ 1993 року є 3720-’≤≤ "ѕро
затвердженн¤ ѕоложенн¤ про пор¤док комплектуванн¤, матер≥ально-техн≥чного,
в≥йськового, ф≥нансового та соц≥ально-побутового забезпеченн¤ спец≥альних
п≥дрозд≥л≥в по боротьб≥ з орган≥зованою злочинн≥стю ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х
справ ”крањни". ѕункт 4.1.4 п≥дрозд≥лу 4.1 розд≥лу 4 ѕоложенн¤ постанови в
редакц≥њ постанови ¬ерховноњ –ади ”крањни в≥д 11 липн¤ 1995 року є 285/95 "ѕро
внесенн¤ зм≥ни до ѕоложенн¤ про пор¤док комплектуванн¤, матер≥ально-техн≥чного,
в≥йськового, ф≥нансового та соц≥ально-побутового забезпеченн¤ спец≥альних
п≥дрозд≥л≥в по боротьб≥ з орган≥зованою злочинн≥стю ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х
справ ”крањни".
* (21) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 24 кв≥тн¤ 2003 року є 370 "ѕро надбавки
в≥йськовослужбовц¤м —лужби безпеки ”крањни та прац≥вникам орган≥в внутр≥шн≥х
справ ”крањни за безперервну службу".
* (22) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926/96 "ѕро умови
грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та оплати прац≥
прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ" (абзац четвертий статт≥ 2 ”казу).
* (23) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926/96 "ѕро умови
грошового забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та оплати прац≥
прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ" (п≥дпункт "б" статт≥ 3 ”казу).
* (24) Ќаказ ћ¬— ”крањни в≥д 5 жовтн¤ 2003 є 1173 "ѕро затвердженн¤ ѕоложенн¤
про орган≥зац≥ю початковоњ п≥дготовки прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ
”крањни".
* (25) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 20 с≥чн¤ 1997 року є 30 "ѕро
допомогу на похованн¤".
*(26) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11 липн¤ 2002 року є 963 ''''ѕро
затвердженн¤ ѕор¤дку матер≥ально-техн≥чного ≥ ф≥нансового забезпеченн¤
миротворчого контингенту та персоналу ”крањни, ¤кий бере участь у м≥жнародних
миротворчих операц≥¤х".
* (27) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 7 лютого 2001 року є 104 "ѕро
пор¤док ≥ норми грошового та матер≥ального забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в
«бройних —ил, ≥нших в≥йськових формувань, ос≥б начальницького складу орган≥в
внутр≥шн≥х справ, орган≥в ≥ установ виконанн¤ покарань, в≥др¤джених до орган≥в
виконавчоњ влади та ≥нших цив≥льних установ" (з≥ зм≥нами, внесеними зг≥дно з
постановами  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 16.11.2002 є 1736 N 1402 в≥д
04.09.2003).
* (28) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 29 с≥чн¤ 2003 р. є ≤ 37 "ѕро
доплати ≥ компенсац≥њ особам, ¤к≥ працюють у зон≥ в≥дчуженн¤ ≥ зон≥ безумовного
(обов''¤зкового) в≥дселенн¤ п≥сл¤ повного в≥дселен≥м жител≥в".
* (29) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 29 червн¤ 1991 року є 59 "ѕро
пор¤док ≥ умови державного обов''¤зкового особистого страхуванн¤ ос≥б р¤дового,
начальницького та в≥льнонайманого складу орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в внутр≥шн≥х справ
республ≥ки (≥з в≥дпов≥дними зм≥нами та доповненн¤ми).
* (48) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 12 с≥чн¤ 2004 року є 26/2004 (не дл¤ ƒ–” ”)-
* (49) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 12 с≥чн¤ 2004 року є 27/2004 Дѕро додатков≥
заходи щодо пол≥пшенн¤ д≥¤льност≥ служби д≥льничних ≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ".
* (30) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 13 грудн¤ 1999 року є 2288 "ѕро
впор¤дкуванн¤ умов оплати прац≥ прац≥вник≥в апарату орган≥в виконавчоњ влади,
м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та њх виконавчих орган≥в, орган≥в прокуратури, суд≥в та
≥нших орган≥в".
* (31) «акон ”крањни "ѕро державну службу" в≥д 16 грудн¤ 1993 року є 3723-’ѕ
(статт¤ 26 «акону);
постанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 13 грудн¤ 1999 року є 2288 "ѕро
впор¤дкуванн¤ умов оплати прац≥ прац≥вник≥в апарату орган≥в виконавчоњ влади,
м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та њх виконавчих орган≥в, орган≥в прокуратури, суд≥в та
≥нших орган≥в". ƒодаток 48 до постанови.
* (32) «акон ”крањни "ѕро державну службу" в≥д 16 грудн¤ 1993 року є 3723-’ѕ
(статт¤ 33 «акону).
* (33) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 20 грудн¤ 1993 року є 1049 "ѕро
надбавки за вислугу рок≥в дл¤ прац≥вник≥в орган≥в виконавчоњ влади". ѕункт 2
постанови.
* (34) ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 31 серпн¤ 2001 року є 771/2001 "ѕро внесенн¤
зм≥н до ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 4 жовтн¤ 1996 року є 926" (п≥дпункт 1
статт≥ 1 ”казу).
* (35) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 13 грудн¤ 1999 року є 2288 "ѕро
впор¤дкуванн¤ умов оплати прац≥ прац≥вник≥в апарату орган≥в виконавчоњ влади,
м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та њх виконавчих орган≥в, орган≥в прокуратури, суд≥в та
≥нших орган≥в".
* (36) «акон ”крањни "ѕро державну службу" в≥д 16 грудн¤ 1993 року є 3723-’≤≤.
—татт¤ 26 «акону; постанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 13 грудн¤ 1999 року є
2288 "ѕро впор¤дкуванн¤ умов оплати прац≥ прац≥вник≥в апарату орган≥в виконавчоњ
влади, м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та њх виконавчих орган≥в, орган≥в прокуратури,
суд≥в та ≥нших орган≥в",
* (37) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 24 лютого 2003 року є 212 "ѕро
затвердженн¤ ѕор¤дку видач≥ грошовоњ винагороди державним службовц¤м за сумл≥нну
безперервну працю в органах державноњ влади, зразкове виконанн¤ трудових
обов''¤зк≥в" (з≥ зм≥нами, внесеними зг≥дно з постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в
”крањни в≥д 02.10.2003 є 1563).
* (38) Ќаказ ћ≥н≥стерства прац≥ ”крањни в≥д 2 жовтн¤ 1996 року є 77 "ѕро умови
оплати прац≥ роб≥тник≥в, зайн¤тих обслуговуванн¤м орган≥в виконавчоњ влади,
м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та њх виконавчих орган≥в, орган≥в прокуратури, суд≥в та
≥нших орган≥в";
наказ ћ≥н≥стерства прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики ”крањни в≥д 19 серпн¤ 2003 року
є 229 "ѕро внесенн¤ зм≥н до наказу ћ≥н≥стерства прац≥ ”крањни в≥д 2 жовтн¤ 1996
року є 77".
постанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26 липн¤ 1996 р. є 834 "ѕро п≥двищенн¤
зароб≥тноњ плати прац≥вник≥в бюджетних установ ≥ орган≥зац≥й".
* (39) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 7 лютого 2001 року є 134 "ѕро
впор¤дкуванн¤ умов оплати прац≥ прац≥вник≥в установ, заклад≥в та орган≥зац≥й
окремих галузей бюджетноњ сфери" (з≥ зм≥нами, внесеними зг≥дно з постановою
 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 18.05.2001 року є 541).
* (40) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 7 лютого 2001 року є 134 "ѕро
впор¤дкуванн¤ умов оплати прац≥ прац≥вник≥в установ, заклад≥в та орган≥зац≥й
окремих галузей бюджетноњ сфери" (з≥ зм≥нами, внесеними зг≥дно з постановами
 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 18.05.2001 року є 541 та в≥д 19.05.2003 є 740);
наказ ћ≥н≥стерства прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики ”крањни та ћ≥н≥стерства охорони
здоров''¤ в≥д 30 травн¤ 2003 року є 144/239 "ѕро внесенн¤ зм≥н та доповнень до
”мов оплати прац≥ заклад≥в охорони здоров''¤ та установ соц≥ального захисту
населенн¤, затверджених наказом ћ≥н≥стерства прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики
”крањни та ћ≥н≥стерства охорони здоров''¤ в≥д 6 червн¤ 2001 року є163/137.
* (41) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 7 лютого 2001 року є 134 "ѕро
впор¤дкуванн¤ умов оплати прац≥ прац≥вник≥в установ, заклад≥в та орган≥зац≥й
окремих галузей бюджетноњ сфери" (з≥ зм≥нами, внесеними зг≥дно з постановами
 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 18.05.2001 року є 541, в≥д 10.01.2002 є 18 та в≥д
19.05.2003 є 740);
наказ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д 30 травн¤ 2003 року є 338 "ѕро
внесенн¤ зм≥н до наказу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д 29 березн¤ 2001
року є 161".
* (42) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 7 лютого 2001 року є 134 "ѕро
впор¤дкуванн¤ умов оплати прац≥ прац≥вник≥в установ, заклад≥в та орган≥зац≥й
окремих галузей бюджетноњ сфери" (з≥ зм≥нами, внесеними зг≥дно з постановами
 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 18.05.2001 року є 541, в≥д 10.01.2002 є 18 та в≥д
19.05.2003 є 740);
наказ ћ≥н≥стерства культури ≥ мистецтв ”крањни в≥д 10 кв≥тн¤ 2003 року є 336
"ѕро внесенн¤ зм≥н до наказу ћ≥н≥стерства культури ≥ мистецтв ”крањни в≥д 19
кв≥тн¤ 2001 року є 204".
* (43) «акон ”крањни "ѕро осв≥ту". —татт¤ 57 «акону;
наказ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д 2 лютого 2002 року є 500 "ѕро
постанову  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 19 серпн¤ 2002 року є 1222 "ѕро
реал≥зац≥ю окремих положень ≥ норм, передбачених статтею 57 «акону ”крањни "ѕро
осв≥ту", статтею 25 «акону ”крањни "ѕро загальну середню осв≥ту", статт¤ми 18 ≥
22 «акону ”крањни "ѕро позашк≥льну осв≥ту", статтею 30 «акону ”крањни "ѕро
дошк≥льну осв≥ту".
* (44) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26 кв≥тн¤ 2003 року є 609 "ѕро
виплату надбавки за стаж науковоњ роботи".
* (45) Ќаказ ћ≥н≥стерства осв≥ти ”крањни в≥д 2 кв≥тн¤ 1993 року є 90 "ѕро
затвердженн¤ ≤нструкц≥њ про оплату прац≥ та розм≥ри ставок зароб≥тноњ плати
професорсько - викладацького складу вищих навчальних заклад≥в;
наказ ћ≥н≥стерства осв≥ти ”крањни в≥д 15 кв≥тн¤ 1993 року є 102 "ѕро
затвердженн¤ ≤нструкц≥њ про пор¤док обчисленн¤ зароб≥тноњ плати прац≥вник≥в
осв≥ти".
* (46) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11 липн¤ 20024 року є 992 "ѕро
умови оплати прац≥ прац≥вник≥в вищих навчальних заклад≥в, що мають статус
нац≥ональних".
* (47) ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 15 жовтн¤ 2001 року є 1345 "ѕро
оплату прац≥ прац≥вник≥в нац≥ональних заклад≥в культури";
постанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 1 липн¤ 2002 року є 890 "ѕро умови
оплати прац≥ прац≥вник≥в нац≥ональних заклад≥в культури".


ѕовернутисьСайт управляется системой uCoz